Klauzula informacyjna - wybory sołtysów i rad sołeckich

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą w Walimiu, ul.Boczna 9, 58-320 Walim.

2.            Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: odo@walim.pl, pod numerem telefonu - 748494348 lub korespondencyjnie na w/w adres.

3.            Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich.

4.            Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Walim z dnia 25 września 2018r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw położonych na terenie gminy Walim (zmienionej Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Walim z dnia 28 maja 2024 r.).

5.            W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6.            Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

8.            Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w wyborach sołtysów i rad sołeckich.

9.            W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art.15 RODO,

- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art. 16 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO.

10.          Nie przysługują Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 lit. c RODO.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.