Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 poz. 1079) Gmina Walim informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski”, na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 19.03.2024 r.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Wałbrzych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu  Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku,  Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa - ZIT: Typ projektu: 9.6 A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski).

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego:
Przystępując do projektu Gmina Walim może uzyskać wsparcie ze środków unijnych na przeprowadzenie transformacji energetycznej, której celem jest ograniczenie energochłonności i emisyjności komunalnych budynków mieszkalnych na terenie zarówno Gminy Walim, jak i pozostałych gmin położonych w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez ich gruntowną termomodernizację.