Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek kwalifikowania i gromadzenia akt powstających w toku działalności Urzędu w określony, jednolity sposób. Nakładają również obowiązek prowadzenia określonych rejestrów, ewidencji i archiwów.

W archiwach gromadzi się materiały archiwalne oraz dokumentację nie archiwalną. Do materiałów archiwalnych zalicza się dokumentację mającą trwałą wartość historyczną, przewidzianą do przekazywana archiwum państwowemu. Dokumentacją nie archiwalną jest dokumentacja mająca czasowo znaczenie praktyczne. Przechowuje się ją w archiwum zakładowym przez okres ustalony obowiązującymi przepisami.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostępnione na zasadach określonych w przepisach prawa. Udostępnienie należy do komórki organizacyjnej Urzędu, stosownie do jej zakresu działania. W rejestrach dotyczących uchwał Rady i zarządzeń Wójta ewidencjonuje się akty prawne organów gminy, których treść udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Większość rejestrów i ewidencji prowadzone jest w postaci zbiorów danych osobowych i przy udostępnianiu danych w nich zawartych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych/Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 roku /. Przepis szczególny może zezwolić na udostępnienie danych / powszechna dostępność, jawność/. Dane osobowe udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa/np. osobom, których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innym organom realizującym zadania ustawowe/. Dane osobowe udostępnia się również innym podmiotom i osobom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania takich danych, a udostępnienie danych nie naruszy praw i wolności osoby.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek chyba, że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

Wykaz rejestrów Gminy Walim: 

REFERAT ORGANIZACYJNY PROWADZI:

 1. Rejestr Uchwał Rady Gminy
 2. Rejestr Wniosków i interpelacji radnych
 3. Rejestr Wniosków i opinii komisji
 4. Rejestr zarządzeń Wójta
 5. Rejestr skarg i wniosków
 6. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy
 7. Rejestr instytucji kultury
 8. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy
 9. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 10. Rejestr przeprowadzonych kontroli
 11. Rejestr oświadczeń majątkowych
 12. Ewidencję działalności gospodarczej
 13. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 14. Ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będące obiektami hotelarskimi
 15. Rejestr zezwoleń na przewóz osób
 16. Archiwum

 

REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAKI PROWADZI:

 

 1. Rejestr zawartych umów dzierżawy
 2. Rejestr sprzedanych nieruchomości
 3. Rejestr sprzedanych lokali
 4. Rejestr użytkowników wieczystych
 5. Rejestr nadanych działek

 

REFERAT INFRASTRYKTURY TECHNICZNEJ PROWADZI:

 1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy  
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 3. Rejestr obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim
 4. Ewidencję dróg gminnych
 5. Rejestr zamówień publicznych
 6. Rejestr zapytań ofertowych

REFERAT FINANSOWY PROWADZI:

 

 1. Rejestr umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminów płatności
 2. Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych
 3. Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
 4. Rejestr zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i użytków rolnych
 5. Rejestr zwolnień 5 letnich z tytułu nabywania gruntu na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego
 6. Ewidencję podatków
 7. Dane o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach
 8. Rejestr umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminów płatności od środków transportowych
 9. Rejestr umów i zleceń

 

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej prowadzi:

 1. Rejestr decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew
 2. Rejestr decyzji zezwoleń na usuwanie odpadów i ścieków
 3. Rejestr szamb
 4. Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
 5. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje
  o środowisku i jego ochronie

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych prowadzi:

 1. Rejestr wyborców
 2. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
 3. Ewidencję ludności

 

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obronnych i p/pożarowych prowadzi:

 1. Rejestr mężczyzn objętych rejestracją
 2. Rejestr kobiet objętych rejestracją

 

W sprawie dodatkowych informacji dot. sposobów i zasad udostępniania danych zawartych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach prosimy zwracać się do Sekretarza Gminy Walim w Urzędzie Gminy  ul.Boczna 9 lub  tel. 74 8494343.