Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami rolnymi i nierolnymi

 

Wójt Gminy Walim ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami rolnymi i nierolnymi

 

1.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie         cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. trzyletni staż pracy,
 5. doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 6. wykształcenie wyższe /preferowane geodezyjno-kartograficzne,

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 2. komunikatywność, dyspozycyjność,
 3. dokładność, skrupulatność,
 4. znajomość obsługi programów komputerowych,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.      

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA POWYŻSZYM STANOWISKU:

 1. Sporządzanie wykazów nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży,  użytkowania wieczystego, dzierżawy, prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości.
 2. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy i zarządzeń Wójta.
 3. Załatwianie spraw dotyczących korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 4. Załatwianie wniosków o przyjęcie zbędnych nieruchomości lub ich części będących w zarządzie lub użytkowania.
 5. Ustalanie opłat rocznych na użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości.
 6. Nadzór nad inwentaryzacją budynków gminnych będących w administrowaniu ABK Walim.
 7. Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach nieruchomości i przeprowadzenie sprzedaży w drodze przetargu.
 8. Ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości.
 9. Ujawnianie prawa własności w księdze wieczystej nieruchomości gminnych.
 10. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.
 11. Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 12. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą: lokali mieszkalnych, użytkowych, działek budowlanych oraz budynków mieszkalnych i użytkowych.
 13. Prowadzenie rejestru sprzedanych nieruchomości.
 14. Prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi.
 15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 16. Opracowywanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych w zakresie działania referatu.
 17. Ewidencjonowanie nieruchomości gminnych.
 18. Przygotowanie projektów uchwał oraz składanie informacji o stanie mienia gminnego zgodnie z art.120 ustawy o finansach publicznych oraz prowadzenie w tym zakresie niezbędnej statystyki.
 19. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów rolnych, w tym zlecenia wycen, przygotowywanie zarządzeń o przeznaczeniu do sprzedaży oraz ogłaszanie przetargów na zbycie.
 20. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów na cele rolne oraz ogródki, w tym przygotowanie umów dzierżawy, naliczanie opłat za dzierżawę oraz prowadzenie okresowych kontroli stanu zagospodarowania w zakresie zgodności z umową wydzierżawionych gruntów.
 21. Przygotowanie projektów stawek czynszu za dzierżawę gruntów.
 22. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem mienia w trybie komunalizacji oraz składanie wniosków o wpis prawa własności w księdze wieczystej.
 23. Współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w związku z udzieleniem zamówień publicznych, dotyczących wyboru wykonawców prac geodezyjnych i rzeczoznawców majątkowych.
 24. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań rozgraniczeniowych i spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
 25. Udział w szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi.
 26. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
 27. Udział w organizacji spisów rolnych oraz prowadzenie szacunków upraw rolniczych na terenie gminy.
 28. Współpraca z organizacjami i jednostkami rządowymi działającymi na rzecz rolnictwa.
 29. Sporządzanie sprawozdawczości, w tym elektroniczne, dla celów statystycznych innych jednostek i instytucji z zakresu swoich obowiązków.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje,
 4. kserokopia świadectw pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (czerwiec 2020r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 13,11%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                           z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko ds.obrotu nieruchomościami rolnymi i nie rolnymi

 

 

do dnia 30 lipca 2020r do godz. 14.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U.

z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

                                   Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

 

Walim 10.07.2020r                                                               Sekretarz Gminy Walim

                                                                                                Aleksandra Ignaszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2020-07-10 10:00:00
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2020-07-10 10:02:33
Ostatnia zmiana:2020-07-10 10:02:50
Ilość wyświetleń:362

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij