Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Walim, może byą udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzełnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)

Osoby chcące uzyskać informacją z zakresu działania UG Walim, proszone są o wypełnienie "wniosku o udostępnienie informacji publicznej" - Załącznik.

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Walim regulującą tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na kierowane do UG Walim zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, informacją taką udostępnia się na wniosek strony zainteresowanej.

Za zgodą i w zakresie określonym przez Wójta Gminy Walim informacją tą mogą udostępnia są również inne osoby.

Kierownik każdej komórki organizacyjnej UG Walim jest zobowiązany do oceny czy wpływające pismo dotyczy sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Jeżeli tak, kieruje do Wójta wniosek o udostępnienie danej informacji. Do wniosku dołącza projekt odpowiedzi lub proponuje odmową udostępnienia informacji i jej uzasadnienie.

Jeżeli opracowanie projektu odpowiedzi jest czasochłonne, informuje stroną zainteresowaną o terminie, w którym zostanie sporządzony projekt odpowiedzi.

Jeżeli sprawa z zakresu dostępu do informacji publicznej wpłynie do niewłaściwej komórki organizacyjnej, kierownik tej komórki przekazuje sprawą (wniosek) wg właściwości w terminie wskazanym przez ustawą.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
urzad@walim.pl lub listownie na adres:
Urząd Gminy Walim
ul.Boczna 9
58-320 Walim


Urząd ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym dodatkowym kosztom, związanym ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Informacja publiczna jest możliwa również do uzyskania w innej formie:

  • poprzez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Gminy,
  • poprzez udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia Rady,
  • w drodze wyłożenia informacji lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych.