Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243).
Ustawa nakłada na administrację samorządową nowe obowiązki mające na celu usprawnienie w załatwianiu spraw w urzędach przez osoby posiadające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (osoby niesłyszące czy głuchonieme). Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.)
Urząd Gminy Walim zapewnia taką możliwość, gdyż dysponuje pracownikiem Referatu Organizacyjnego przeszkolonym z języka migowego.


Jak skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?


Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej trzy dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie. Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek (wg załączonego wzoru), w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy oraz termin przybycia. 

Wniosek można złożyć:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy, parter,
  • mailowo na adres: urzad@walim.pl
  • faksem na nr: 74 8494355

bądź też przez osobę trzecią telefonicznie pod nr: 74 8494340