REGULAMIN

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

§ 1.

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy, także

  i ci, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne,

a czytelnik może dokonać dobrowolnej wpłaty

na zakup nowości.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

- okazać dowód osobisty,

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać

się do przestrzegania regulaminu, z którego treścią powinien się zapoznać.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.

5. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

6. W czasie gdy, w domu czytelnika panuje choroba zaka?na, nie może on korzystać

z biblioteki.

§ 2.

1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, a w przypadku lektur szkolnych i literatury popularno-naukowej na dwa tygodnie.

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

4. Z księgozbioru podręcznego korzysta się wyłącznie na miejscu.

5. Na pro?bę czytelnika biblioteka sprowadza

w miarę możliwości, książki z innych bibliotek.

§ 3.

 1. Kaucje od czytelników są pobierane

w następujących przypadkach:

-jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem

i przebywa na terenie działania biblioteki krócej niż 3 miesiące-kaucja za jedną książkę wynosi 200% wartości rynkowej książki

- przy wypożyczaniu szczególnie cennych

książek-co najmniej pięciokrotną wartość ceny

rynkowej książki

 

2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę, co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania

z biblioteki, nie odebrana kaucja zostanie wpłacona na jej dochody.

§ 4.

1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością biblioteki, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania, zależną od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, ustala dyrektor biblioteki. Zniszczenie jednego tomu dzieła wymaga uregulowania wartości całego dzieła.

§ 5.

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 2, ust. 1, biblioteka pobiera opłaty w kwocie 3 zł. wraz z kosztami upomnienia.

2. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

§ 6.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo,

a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania

z biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy.

§ 7.

1. Jeżeli przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, mogą do niego należeć wszyscy czytelnicy.

 

Plan pracy

najważniejsze imprezy organizowane przez

Gminną Bibliotekę Publiczną w Walimiu

 1. Bal karnawałowy dla przedszkolaków
 2. Dzień Babci
 3. Dzień Dziadka
 4. Zabawa walentynkowa
 5. Dzień Matki
 6. Dzień Dziecka
 7. Dzień Ojca
 8. Gminny Konkurs Recytatorski
 9. Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
 10. Andrzejki-tradycyjne obchody
 11. Spotkanie przedszkolaków ze świętym Mikołajem
 12. Gminne konkursy plastyczne
 13. Gło?ne czytanie bajek dla dzieci
 14. Wystawki okolicznościowe
 15. Kąciki tematyczne
 16. Wystawy prac plastycznych
 17. Spotkania z autorami