WÓJT GMINY WALIM

zaprasza mieszkańców Gminy Walim do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Statutu Gminy Walim, zmiany Statutu sołectwa Dziećmorowice, zmiany Statutu sołectwa Olszyniec oraz zmiany Statutu sołectwa Stary Julianów.

 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 01.02.2024r. do dnia 12.02.2024r.

2. Przedmiotem konsultacji są projekty następujących aktów prawnych:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Walim z dnia 25.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walim,

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Walim z dnia 25.09.2018 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw położonych na terenie gminy Walim,

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/330/2022 Rady Gminy Walim z dnia 22.02.2022 r. w sprawie podziału sołectwa Dziećmorowice na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Dziećmorowice i sołectwo Stary Julianów oraz nadania statutu sołectwa Stary Julianów.

3. Projekty uchwał, o których mowa w pkt 2 oraz Formularz zgłaszania uwag, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim oraz w Kancelarii Urzędu Gminy Walim ul.Boczna 9.

4. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz należy dostarczyć: do Urzędu Gminy Walim i złożyć w Kancelarii, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, skan podpisanego formularza przesłać na adres e-mail : urzad@walim.pl

Formularze złożone po terminie określonym w pkt 1 oraz nie dotyczące przedmiotu konsultacji, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.

5. Osoby upoważnione do udziału w konsultacjach winny posiadać czynne prawo wyborcze oraz zamieszkiwać na stałe (być ujętym w rejestrze wyborców) na terenie gminy Walim.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman