STATUT SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu

 

Walim 2000

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/148/2000

Rady Gminy Walim

Z dnia 21 grudnia 2000 r.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu, zwana dalej BIBLIOTEKĽ jest SAMORZĄDOWĽ INSTYTUCJĽ KULTURY utworzoną uchwałą Rady Gminy

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Walimiu

ul. Długa 8, a terenem jej działania jest gmina Walim.

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii zlokalizowanych w:

  • Zagórze Śl. ul. Główna 16
  • Dziećmorowice ul. H. Sienkiewicza 75

     

Gminnej Bibliotece Publicznej podlegają punkty biblioteczne działające w sołectwach na terenie gminy.

§ 2

Gminna Biblioteka Publiczna działa w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jednol. Dz. U. 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pó?n. zm.),

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z pó?n. zm.),

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pó?n. zm.),

postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4

1. Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

§ 5

Zakres działania biblioteki obejmuje całą Gminę.

Do zadań biblioteki należy:

 

 

Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych, za szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,

Prowadzenie działalności informatyczno-bibliotecznej,

Podejmowanie różnorodnych działań, mających na celu popularyzację książki i czytelnictwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

Współpraca z kierownikami bibliotek szkolnych,

Poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich.

 

§ 6

Gminna Biblioteka Publiczna może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej

Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĽDZAJĽCE, DORADCZE I NADZORCZE

§ 7

Pracami Gminnej Biblioteki Publicznej kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Gminy

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powoływanych i odwoływanych przez siebie kierowników filii i głównego księgowego.

Zwierzchnikiem Dyrektora GBP jest Wójt Gminy

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

kierowanie bieżącą działalnością,

reprezentowanie GBP na zewnątrz,

zarządzanie majątkiem gminnym przekazanym do dyspozycji GBP

zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych.

ustalenie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 8

Kierownicy filii i główny księgowy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

 

§ 9

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu GBP upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

 

 

§ 10

Schemat organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu

Organizację wewnętrzną Gminnej Biblioteki Publicznej w tym również filii określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy

§ 11

Zarząd Gminy w Walimiu sprawuje nad biblioteką nadzór administracyjno-finansowy.

Nadzorowi temu podlega:

prawidłowość dysponowania przyznanymi GBP środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem gminnym,

przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Gminy w Walimiu do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.

Osoby, o których mowa w ust. 3 maja prawo:

wstępu do GBP w godzinach otwarcia,

wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru,

Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględniania odmówić jego podpisania.

Tre?ć protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Gminy, wydając stosowne zalecenia.

Dyrektor ma prawo odmówić podpisania wykonania zaleceń i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

§ 12

Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w związku z art. 20 a ust. 1 ustawy o bibliotekach.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 13

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

śródłami środków finansowych są:

wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

dotacje z budżetu gminy,

darowizny, spadki, zapisy,

kredyty bankowe,

odsetki z lokat bankowych,

inne dozwolone prawem.

śródłami środków finansowych mogą być także:

dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę w dniu 1 stycznia 1999 r.

dotacja z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

 

§ 14

  1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
  2. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przedkłada Zarządowi Gminy.
  3. Zarząd Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 2 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 16

Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.