WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA NABÓR

NA   STANOWISKO :

kierowca autobusu szkolnego

1. Wymagania niezbędne:

a)         obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)         wykształcenie minimum zawodowe,

e)            staż pracy minimum 3 lata,

e)         posiadanie prawa jazdy kat. D z kodem 95 ( kierowca zawodowy z uprawnieniami do przewozu osób

pow.9 – z doświadczeniem),

 

f)             posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie

                z wymogami określonymi w art.39a ust.1 pkt.3-6 ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie

                drogowym (tj. Dz.U. z 2022r poz.2201 z późn. zm.) w szczególności:

 

a.        brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

b.       brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

c.        ukończone szkolenie okresowe;

 

g)            znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych (obsługa

                codzienna, wymiana oleju, płynów technicznych w pojeździe, znajomość kalendarza obsługi

                technicznej).

2. Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym

b)       wysoka kultura osobista,

c)       pełna dyspozycyjność w okresie roku szkolnego,

d)       znajomość tras jazdy autobusów szkolnych,

e)       duża odpowiedzialność, umiejętność koncentracji, zdolność pracy w trudnych warunkach, odporność na stres, punktualność,

f)        znajomość budowy i stanu technicznego autobusu wraz z umiejętnościami związanymi z podstawowymi naprawami autobusu wynikającymi z jego eksploatacji,

g)       kurs udzielania pierwszej pomocy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a)       realizowanie dowozu uczniów do szkół zgodnie z ustalonym rozkładem, w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami,

b)       dbanie o sprawność techniczną i estetyczny wygląd powierzonego autobusu szkolnego,

c)       przeprowadzanie w razie potrzeby oraz możliwości bieżących napraw i konserwacji,

d)       przestrzeganie terminów przeglądów okresowych autobusu, prowadzenie podstawowej dokumentacji autobusu,

e)       przestrzeganie bezwzględnej trzeźwości w czasie pracy,

f)        prawidłowe zabezpieczenie autobusu przed włamaniem lub kradzieżą,

g)       przestrzeganie zakazu przewozu osób nieuprawnionych do korzystania z dowozu,

h)       rozliczanie kart drogowych kierowców i przedkładanie do zatwierdzenia.

i)        wykonywanie innych poleceń służbowych.

4. Wymagane dokumenty:         

a)       życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)       kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

i umiejętnościach,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie

z obecnego miejsca pracy,

f)        ewentualne referencje z miejsc pracy,

g)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)       oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

i)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych,

j)        oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (październik 2023r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 10%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście

w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                                               z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko: kierowca autobusu szkolnego

do dnia 11 grudnia 2023r do godz. 12.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

   

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

STOSOWANA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

PODCZAS REKRUTACJI DO PRACY W URZĘDZIE GMINY WALIM

(Kandydaci do pracy w UG Walim)

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO),  informujemy, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY WALIM, reprezentujący Gminę Walim, z siedzibą w Walimiu, 58-320 Walim, adres email: urzad@walim.pl, tel. 748494340.

2.       W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem  ochrony Danych Osobowych, przesyłając e-mail na adres: odo@walim.pl lub telefonicznie 748494348.

3.       Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

-         rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Walim, w tym oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności do pracy niezbędnych na tym stanowisku pracy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie  zgody  (art.  6  ust.  1  lit. a RODO), ale także:

-         spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy (art. 221 § 1);

-         oraz na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w przypadku ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora danych.

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-         do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych,

-         do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

-         w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dane zostaną skutecznie usunięte pod warunkiem braku możliwości wniesienia odwołania lub roszczenia w stosunku do procesu rekrutacyjnego, w którym przetwarzano przedmiotowe dane osobowe. 

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - przysługują Pani/Panu  następujące prawa:

-         prawo dostępu do treści swoich danych,

-         prawo sprostowania swoich danych osobowych,

-         prawo do usunięcia danych,

-         prawo do ograniczenia przetwarzania,

-         prawo do przenoszenia danych,

-         prawo wniesienia sprzeciwu,

-         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.       Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości należytej oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności do pracy niezbędnych na aplikowanym stanowisku pracy.

10.    W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Walim 27.11.2023r                                                                                    Wójt Gminy Walim

                                                                                                                          Adam Hausman

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Walim, dnia 20.12.2023r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Stanowisko :kierowca autobusu szkolnego

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało – 4-ch kandydatów spełniających wymogi formalne.

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Marcin Samotyj  zamieszkały w Jugowicach.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Beata Nowaczyk

                                                           Walim 20.12.2023r