Wójt Gminy Walim ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty

 

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

          obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych    państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa   wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość

             języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie  cywilnej,

           pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

           niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

           trzyletni staż pracy,

           wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe administracyjne, ekonomiczne

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

·         znajomość przepisów prawa w zakresie:

            - ustawa o rachunkowości

            - ustawa o finansach publicznych

            - ustawa o prawie oświatowym

·         umiejętności obsługi systemów informatycznych,

·         umiejętność dobrej organizacji pracy,

·         komunikatywność, dyspozycyjność,

·         dokładność, skrupulatność,

·         znajomość obsługi programów komputerowych,

·         umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA POWYŻSZYM STANOWISKU:

 

·         Prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla następujących jednostek organizacyjnych, zwanych jednostkami obsługiwanymi:

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu,

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach

 

·         Prowadzenie rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości.

·         Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych.

·         Sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych z zakresu realizowanych zadań.

·         Wykonywanie, w zakresie obsługi technicznej, dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych.

·         Prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych.

·         Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydzielonego rachunku dochodów jednostek obsługiwanych, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

·         Przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian.

·         Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań.

·         Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych.

·         Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o regulaminy w poszczególnych jednostkach obsługiwanych.

·         Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów byłych pracowników jednostek obsługiwanych.

·         Prowadzenie obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z jednostek oświatowych Gminy.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

           życiorys (CV),

           list motywacyjny,

           kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe   kwalifikacje,

           kserokopia świadectw pracy,

           oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

           oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych,

           oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

           oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (październik  2023r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 10%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                           z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty

do dnia 18.12.2023r do godz. 12.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

STOSOWANA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

PODCZAS REKRUTACJI DO PRACY W URZĘDZIE GMINY WALIM

(Kandydaci do pracy w UG Walim)

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO),  informujemy, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY WALIM, reprezentujący Gminę Walim, z siedzibą w Walimiu, 58-320 Walim, adres email: urzad@walim.pl, tel. 748494340.

2.       W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem  ochrony Danych Osobowych, przesyłając e-mail na adres: odo@walim.pl lub telefonicznie 748494348.

3.       Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

-        rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Walim, w tym oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności do pracy niezbędnych na tym stanowisku pracy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie  zgody  (art.  6  ust.  1  lit. a RODO), ale także:

-        spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy (art. 221 § 1);

-        oraz na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w przypadku ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora danych.

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-        do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych,

-        do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

-        w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dane zostaną skutecznie usunięte pod warunkiem braku możliwości wniesienia odwołania lub roszczenia w stosunku do procesu rekrutacyjnego, w którym przetwarzano przedmiotowe dane osobowe. 

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - przysługują Pani/Panu  następujące prawa:

-        prawo dostępu do treści swoich danych,

-        prawo sprostowania swoich danych osobowych,

-        prawo do usunięcia danych,

-        prawo do ograniczenia przetwarzania,

-        prawo do przenoszenia danych,

-        prawo wniesienia sprzeciwu,

-        prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.       Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości należytej oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności do pracy niezbędnych na aplikowanym stanowisku pracy.

10.   W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

Walim 27.11.2023r                                                              Wójt Gminy Walim

                                                                                               Adam Hausman

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walim, dnia 27.12.2023r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Stanowisko d/s księgowości budżetowej oświaty

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Agnieszka Burek  zamieszkała w Bartnicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało - 1 kandydat spełniających wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pani Agnieszka Burek wykazała się  znajomością zagadnień na aplikowane stanowisko.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Senator

                                                           Walim 27.12.2023r