Walim, dnia 24 października 2023 r.

KZ.271.2.4.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.                   Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Walim, ul. Boczna 9 , 58-320 Walim, NIP 886-25-72-773,

Regon 890718290, tel. 74/8494340, e-mail: urząd@walim.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Walim Nr 221/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego
o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Walimiu i  jednostkach organizacyjnych Gminy Walim.”
Usługa dotyczy następujących obszarów:

1)      Identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka

2)      Weryfikacja oraz opracowanie rocznego planu audytu na rok 2024 i 2025

3)      Opracowanie programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2023

4)      Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Gminy oraz jednostek podległych

5)      Badania systemu zarządzania i kontroli

6)      Przeprowadzenie  zadań audytowych, w tym pierwszy do 31.03.2024 r.

7)      Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego

8)      Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu

9)      Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku działania audytowego

10)  Sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu

11)  Usług doradczych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej

12)  Obecność raz w miesiącu w siedzibie urzędu

13)  Audyt wewnętrzny należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 272-296 Ustawy o finansach publicznych.

14)  Wynagrodzenie audytora będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 ceny ofertowej na podstawie rachunku lub faktury Wykonawcy usługi.

IV. Wymagania Zamawiającego:

1)   usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

2)      wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:

a)      co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,

b)      co najmniej 2 audyty przeprowadzone w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o  finansach publicznych,

c)      znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,

d)      znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień   publicznych,

e)      znajomość rachunkowości budżetowej,

f)       znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;

3)      wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio
o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę.

V. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego:

1)      Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:

a)      dane dotyczące Wykonawcy (nazwę, siedzibę, REGON, NIP oraz nr telefonu, e-mail);

b)      całkowitą kwotę należności za przeprowadzenie audytu;

c)      w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty;

d)      oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych;

e)      dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych);

f)       dokumenty potwierdzających znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, np. oświadczenia, referencje, rekomendacje itd.;

g)      zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Kryterium wyboru:  cena – 80%; doświadczenie – 20%

W ramach kryterium ceny Zamawiający przyzna ilość punktów obliczoną wg następującego algorytmu: C min / C oferty  x 80, gdzie:

C min – najniższa cena ofertowa zaproponowana wśród Oferentów spełniających warunki postępowania;

C of – cena ofertowa badanej oferty.

80 – waga

Maksymalna ilość punktów – 80.

W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów wewnętrznych dla miasta lub gminy

Ilość punktów

Co najmniej 2

5 pkt

3-4

10 pkt

5-6

15 pkt

7 i więcej

20 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie zakończonego, potwierdzonego referencjami, poświadczeniem wykonania lub protokołem odbioru usługi.

Maksymalna ilość punktów – 20.

VII. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe, wypłacone w okresach miesięcznych (1/12 ceny ofertowej) w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.

VIII.  Ofertę należy:

1)      Oferty należy złożyć do dnia 06 listopada 2023r. godz. 12:00 za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres urząd@walim.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9, 58-320 Walim

2)      kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena i doświadczenie – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

3)      Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.

4)      Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
       przekazywania oświadczeń i dokumentów

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 74-8494344 lub adresem e-mail: skarbnik@walim.pl

2)      Osobą do kontaktu jest Małgorzata Senator – Skarbnik Gminy Walim.

 

 

WÓJT

(-) Adam Hausman


ZAŁACZNIK NR 1.Wzór oferty.

 

OFERTA

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą przeprowadzenia audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Walimiu i jednostkach organizacyjnych Gminy Walimoferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

 

Cena netto

Vat

Cena brutto

Słownie

 

1) ZOBOWIĄZUJEMY/JĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od 01.12.2023 do 31.12.2024.  

 

2) OŚWIADCZAM, że jako audytor lub podmiot dysponujący audytorami wykonałem
i ukończyłem …… (ilość) audytów wewnętrznych w miastach i gminach, na dowód czego w dalszej części oferty przedkładam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

Ponadto:

1.      OŚWIADCZAM, że cena ofertowa zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.      OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

3.      OŚWIADCZAM, że posiadam stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.       OŚWIADCZAM, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

 

Nazwa i adres, tel. WYKONAWCY :

...............................................

...............................................

     Podpis Wykonawcy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Walim 08.11.2023

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Walim informuje, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym pn.:

„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Walimiu i jednostkach organizacyjnych Gminy Walim”.

Ofert otrzymano 5.

Lp.

Nazwa Oferenta

Punkty i kryterium

Cena ofert

brutto

Punkty

II kryterium

doświadczenie

Punkty łącznie

1

Tomasz Majcherek

Ul. Będkowska 22A

54-063 Wrocław

80

20

100

2

Mariusz Repelewicz

Kancelaria Gospodarcza

Pogorzany 167,34-623 Szczyrzyc

77

20

97

3

Tomasz Niedźwiedź

Kancelaria Rachunkowo-Audytorska

Ul. Kopernika 3

86-100 Świecie

59

20

79

4

Andrzej Hawran

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

Ul. Żurawia 9, 10-376 Nikielkowo

43

20

63

5

Tadeusz Słocki

Ul. Reja 5/3

58-304 Wałbrzych

39

20

59

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Tomasza Majcherek

Ul. Będkowska 22 A

54-063 Wrocław