WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA NABÓR

NA  SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. zamówień publicznych

1. Wymagania niezbędne:

a)         obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)         wykształcenie wyższe –  administracja, ekonomiczne, preferowane studia podyplomowe o kierunku

zamówienia publiczne,

e)         staż pracy minimum 3 lata.

2. Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość przepisów prawa w zakresie:

·         ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 zm.)

·         ustawy o samorządzie gminnym,

·         kodeksu postępowania administracyjnego,

·         kodeksu cywilnego,

·         ustawy o finansach publicznych,

·         znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office,

b)       łatwość formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie,

c)       umiejętności analitycznego i logicznego myślenia,

d)       odporność na stres,

e)       rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,

f)        skrupulatność, dokładność, uczciwość,

g)       dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,

h)       umiejętność dobrej organizacji i zarządzaniem czasem pracy

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a)       prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne,

b)       sporządzanie, publikacja oraz aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych

c)       w oparciu o informacje uzyskane od pracowników merytorycznych,

d)       przygotowywanie dokumentów specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami, zaproszenia do negocjacji, protokołu z negocjacji lub innych w zależności od trybu w jakim prowadzone jest postępowanie,

e)       sporządzanie sprawozdań i raportów,

f)        publikowanie ogłoszeń o przetargach w różnych źródłach, przygotowywanie oraz publikacja/przekazanie do publikacji ogłoszeń na portalu e- Zamówienia oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przygotowanie i publikowanie informacji z zakresu zamówień publicznych na stronie BIP,

g)       udzielanie pomocy merytorycznej w dziedzinie zamówień publicznych innym pracownikom,

h)       sporządzanie rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,

i)        sporządzanie dokumentacji przetargowej,

j)        udział w pracach komisji przetargowych,

k)       spisywanie umów z wykonawcami wybranymi w przetargu,

l)        współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych

m)     przygotowywanie projektów umów,

n)       prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie

o)       w wnioskiem do Wydziału Księgowości o zwrot wadium wpłaconego w gotówce (zgodnie z art. 98 ustawy Pzp),

p)       prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

q)       (po otrzymaniu informacji dot. wykonania umowy od pracownika merytorycznego),

r)        prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

s)       pomoc przy prowadzeniu inwestycji, sporządzanie aneksów do umów,

t)        przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej oraz  dokonywanie zmian w jej składzie,

u)       wybór trybu udzielenia zamówienia,

v)       zatwierdzanie wyników oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w)     opracowywanie oraz publikowanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania wykonawców zadane do treści SWZ oraz dokumentów zamówienia, zmian SWZ oraz wszelkich innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem,

x)       przygotowywanie danych i informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności na pytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapytania innych organów (w tym organów kontroli) oraz danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości na potrzeby kierownictwa

y)       weryfikacja prawidłowości podpisów elektronicznych (kwalifikowanych, zaufanych lub osobistych),

z)       weryfikacja prawidłowości złożonych/wpłaconych wadiów,

aa)    sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

bb)   prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Pzp;

cc)    koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy (doradztwo w zakresie trybu, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu);

dd)   występowanie przed organami kontroli (m.in. KIO, RIO i NIK) poprzez przygotowanie i udostępnianie dokumentów, formułowanie wyjaśnień, obrona stanowiska Zamawiającego;

ee)    opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się;

ff)      prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane, w trybach wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: opiniowania wniosków zakupowych, sporządzania projektów zapytań ofertowych, uczestnictwo w pracach zespołów zakupowych,

gg)   udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Udział w przygotowywaniu dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych,

hh)   zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu,

ii)      wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:         

a)       życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)       kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

e)       i umiejętnościach,

f)        kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie

     z obecnego miejsca pracy,

h)       ewentualne referencje z miejsc pracy,

i)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

j)        oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

k)       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych,

l)        oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (maj 2023r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 13%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście

w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                                               z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych

do dnia 19 lipca 2023r do godz. 14.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

STOSOWANA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

PODCZAS REKRUTACJI DO PRACY W URZĘDZIE GMINY WALIM

(Kandydaci do pracy w UG Walim)

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO),  informujemy, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY WALIM, reprezentujący Gminę Walim, z siedzibą w Walimiu, 58-320 Walim, adres email: urzad@walim.pl, tel. 748494340.

2.       W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem  ochrony Danych Osobowych, przesyłając e-mail na adres: odo@walim.pl lub telefonicznie 748494348.

3.       Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

-         rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Walim, w tym oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności do pracy niezbędnych na tym stanowisku pracy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie  zgody  (art.  6  ust.  1  lit. a RODO), ale także:

-         spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy (art. 221 § 1);

-         oraz na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w przypadku ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora danych.

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-         do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych,

-         do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

-         w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dane zostaną skutecznie usunięte pod warunkiem braku możliwości wniesienia odwołania lub roszczenia w stosunku do procesu rekrutacyjnego, w którym przetwarzano przedmiotowe dane osobowe. 

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - przysługują Pani/Panu  następujące prawa:

-         prawo dostępu do treści swoich danych,

-         prawo sprostowania swoich danych osobowych,

-         prawo do usunięcia danych,

-         prawo do ograniczenia przetwarzania,

-         prawo do przenoszenia danych,

-         prawo wniesienia sprzeciwu,

-         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.       Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości należytej oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności do pracy niezbędnych na aplikowanym stanowisku pracy.

10.    W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

 

Walim 27.06.2023r                                                                                    Wójt Gminy Walim

                                                                                                                          Adam Hausman