STYPENDIA SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2006/2007

 

Druki wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2006/2007 dostępne będą

w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu ul Boczna 8 , Szkole Podstawowej w Jugowicach

ul Główna 34 od dnia 21.08.2006

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie , którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. na stałe zamieszkują na terenie gminy Walim
  2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach publicznych i niepublicznych,
  3. miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

pomocy społecznej tj. kwoty 316,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć załączniki niezbędne do ustalenia dochodu:

  • Zaświadczenie o zarobkach- dochód- z zakładu pracy, bąd? z właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, odcinek renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS-u
  • Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych ,
  • Oświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego przez członków rodziny,
  • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  • Postanowienie sądu o przyznanych alimentach,
  • Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych .

Stypendium jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wnioski dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych składa się do 15 września 2006r, a dla słuchaczy Kolegiów do 15 października 2006r. Udzielanie informacji dotyczących stypendiów szkolnych jak i przyjmowanie wniosków z załącznikami odbywać się będzie w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu ul Boczna 8 tel. 8457-285