Walim, 22-05-2023

I.1333.7.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Walim zaprasza do

Składania ofert w drugim postępowaniu „Sprzedaż zbędnych składników majątku

ruchomego – sprzętu sieciowego, teletransmisyjnego”

 

1.Nazwa i siedziba jednostki (zbywającego):

 

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Tel. 748457340

 

2. Rodzaj, typ i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem sprzedaży:

 

Szczegółowy opis, stan, szacunkowa wartość oraz dokumentacja fotograficzna sprzętu zawarta jest w załączniku do ogłoszenia – Opinia szacunkowa.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot ogłoszenia:

Oględziny przedmiotu ogłoszenia możliwe są po wcześniejszym umówieniu się w godzinach pracy Urzędu Gminy Walim. Osoba kontaktowa – Roman Sidor – tel. 748494348, email: r.sidor@walim.pl

 

4. Ceny wyjściowe (minimalne) poszczególnych urządzeń zawarte są w załączniku do Opinii szacunkowej. Oszacowane wartości szacunkowe i wartości rynkowe powiększone o podatek VAT stanowią ceny minimalne poszczególnych urządzeń.

 

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,

b) datę sporządzenia oferty,

d) oferowaną cenę za wybrane urządzenia i warunki jej zapłaty,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu ogłoszenia

 

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć  w terminie do 16 czerwca 2023 włącznie  w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Walim, mailowo na adres urzad@walim.pl lub na skrytkę ePUAP Urzędu Gminy Walim.

 

7. Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje na temat sprzedaży sprzętu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Walim. Osoba kontaktowa: Roman Sidor, tel. 748494348, email: r.sidor@walim.pl