KZ.271.2.2.2023                                                                                              Walim, 09.03.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm./

 

Gmina Walim informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn.:

 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PRAC GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W WALIMIU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ

Wpłynęły 4 oferty:

 

 

Lp.

Nazwa

Cena oferty brutto

(w złotych)

1

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

„PIN-GEO” Piotr Borkowski

Ul. Główna 15/5

58-321 Jugowice

82.865,10

2

„GEOPOMIAR” Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

mgr inż. Marcin Majek

Ul. Namysłowskiego 11/6

58-301 Wałbrzych

172.692,00

3

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK Wrocław Spółka z o.o.

Al. Kasztanowa 18

53-125 Wrocław

139.113,00

4

„GEOPOINT” Grzegorz Strychar

Ul. Melisowa 18

51-180 Wrocław

140.343,00

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „PIN-GEO” Piotr Borkowski

Ul. Główna 15/5

58-321 Jugowice

 

Z firmą tą zostanie zawarta umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Osoba do kontaktów:

Imię i nazwisko: Barbara Płatowicz

Stanowisko: Inspektor ds. obrotu nieruchomościami rolnymi i nierolnymi

Tel. 74 84 94 350    

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

 

 

 

KZ.271.2.2.2023                                                                                   Walim, dn. 27.02.2023 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(nr 2/2023)

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto pn. Wykonywanie czynności w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu wraz z niezbędną dokumentacją”

 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu do 31.12.2024 roku.

Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji dotyczącej:

1)      podziałów nieruchomości,

2)      wznowienia i okazania granic nieruchomości,

3)      dokonania trwałej stabilizacji wznawianych punktów granicznych,

4)      rozgraniczenia nieruchomości,

5)      sporządzanie dokumentów niezbędnych do wprowadzania zmian użytków, 

6)      połączenia działek,

7)      usunięcia z map rozebranych budynków i budowli stanowiących treść ewidencyjną,

8)      pomiar budynków lub budowli stanowiących treść ewidencyjną, których brak na mapie.

9)      Wytyczenie na gruncie części działki pod dzierżawę np. garażu.

10)  Wykonywanie prac pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych

 

Zakres rzeczowy zamówienia określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sporządzoną dokumentację wykonanej pracy, zgodnie z treścią zlecenia.

 

3. Oferta Wykonawcy powinna składać się z:

- zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 2 Formularz cenowy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 3 Wzór umowy (zaparafowany przez Wykonawcę)

 

4. Ponadto Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę zobowiązany będzie potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, poprzez przedstawienie następujących dokumentów:

·         Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

·         Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii – wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 ze zm.).

 

5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 roku

 

6. Oferty należy składać drogą mailową na adres: urzad@walim.pl lub platowicz@walim.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Gminy Walim do dnia 08.03.2023 r. godz. 14:00.

 

7. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pani Barbara Płatowicz, tel. (74) 8494 350

 

8. Kryterium oceny ofert:

Cena - waga 100 %

               

Załączniki do zapytania:

1. Oferta Wykonawcy – zał. nr 1

2. Formularz cenowy – zał. nr 2

3. Wzór umowy – zał. nr 3

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman