WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA NABÓR

NA  SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. Promocji Gminy

1. Wymagania niezbędne:

a)         obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)         wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo,

e)         staż pracy minimum 3 lat na stanowisku samodzielnym.

2. Wymagania dodatkowe:

a)         znajomość przepisów prawa w zakresie:

            - ustawy o samorządzie gminnym,

            - ustawy o pracownikach samorządowych,

            - kodeksu postępowania administracyjnego,

            - przepisów prawa prasowego,

            - ustawy o dostępie do informacji publicznej,

            - ustawy o ochronie danych osobowych,

            - ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

            - Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim, Statutu Gminy Walim

b)         umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,

c)         dobra znajomość oprogramowania graficznego,

d)          znajomość podstawowych technik Public Relations,

e)         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

f)         dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,

g)            duża kultura osobista, odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1.      obsługa medialna urzędu, przegląd informacji i archiwizacja najważniejszych materiałów  dotyczących gminy, nadzór nad przepływem informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy i gminne jednostki organizacyjne, nadzór nad polityką informacyjną gminnych jednostek organizacyjnych, koordynacja pod kątem medialnym spotkań, imprez i uroczystości gminnych;

b)         prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzynarodowej Gminy,

c)         zamawianie artykułów reklamowych i materiałów promocyjnych dla Gminy,

d)         prowadzenie ewidencji (przychód i rozchód) zakupionych artykułów i materiałów,

e)         współudział w opracowywaniu programów i strategii rozwoju Gminy wycinkowych

i  ogólnych,

f)          współpraca z organizacjami formalnymi i nieformalnymi w których gmina Walim jest członkiem,

g)         współudział w zakresie rozwoju kultury na terenie Gminy Walim z Samorządowymi

instytucjami Kultury: CKiT, GBP,

h)         tworzenie strony internetowej Gminy (zamieszczanie na bieżąco wszystkich informacji,

            artykułów, wywiadów itp.),

i)          tworzenie materiałów promocyjnych,

j)          redagowanie wydawnictw gminnych

4. Wymagane dokumenty:         

a)     życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)     list motywacyjny,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

        i umiejętnościach,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie

        z obecnego miejsca pracy,

f)     ewentualne referencje z miejsc pracy,

g)    przygotowanie programu Promocji Gminy na 2023 rok (max 3 strony A4),

h)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

i)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

j)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw   publicznych,

k)      oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (listopad 2022r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 12,50%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście

w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                                               z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji gminy

do dnia 19 grudnia  2022r do godz. 14.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

STOSOWANA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

PODCZAS REKRUTACJI DO PRACY W URZĘDZIE GMINY WALIM

(Kandydaci do pracy w UG Walim)

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO),  informujemy, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY WALIM, reprezentujący Gminę Walim, z siedzibą w Walimiu, 58-320 Walim, adres email: urzad@walim.pl, tel. 748494340.

2.       W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem  ochrony Danych Osobowych, przesyłając e-mail na adres: odo@walim.pl lub telefonicznie 748494348.

3.       Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

-         rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Walim, w tym oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności do pracy niezbędnych na tym stanowisku pracy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie  zgody  (art.  6  ust.  1  lit. a RODO), ale także:

-         spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy (art. 221 § 1);

-         oraz na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w przypadku ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora danych.

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-         do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych,

-         do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

-         w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dane zostaną skutecznie usunięte pod warunkiem braku możliwości wniesienia odwołania lub roszczenia w stosunku do procesu rekrutacyjnego, w którym przetwarzano przedmiotowe dane osobowe. 

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - przysługują Pani/Panu  następujące prawa:

-         prawo dostępu do treści swoich danych,

-         prawo sprostowania swoich danych osobowych,

-         prawo do usunięcia danych,

-         prawo do ograniczenia przetwarzania,

-         prawo do przenoszenia danych,

-         prawo wniesienia sprzeciwu,

-         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.       Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości należytej oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności do pracy niezbędnych na aplikowanym stanowisku pracy.

10.    W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

 

Walim 02.12.2022r                                                                                    Wójt Gminy Walim

                                                                                                                          Adam Hausman