Walim, 31-05-2022

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

Wójt Gminy Walim informuje, że w wyniku postępowania pn.: "Dostawa kompleksowego systemu informatycznego oraz urządzeń do obsługi sesji Rady Gminy Walim" najkorzystniejszą ofertę na kwotę 54657,51 zł przedstawiła firma MWC spółka z o.o., ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań.


Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


Pytanie do zapytania ofertowego z dnia 25-05-2022r.

W OPZ  Zamawiający wskazał, że przed przedmiotem zamówienia jest m.in. dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski systemu konferencyjnego przewodowego wraz ze skrzynkami transportowymi. Zamawiający wymaga, aby dostarczany sprzęt pochodził z polskiej dystrybucji. Jednocześnie postanowienia OPZ opisujące wymagania względem sprzętu, który ma być dostarczony w zamówieniu wskazują, że Zamawiający oczekuje dostarczenia mu systemu konferencyjnego Vissonic, którego – jak wynika z informacji dostępnych na www.vissonic.pl - wyłącznym dystrybutorem w  Polsce jest spółka MWC sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W związku z tym, postanowienia OPZ pozwalają na realizację umowy wyłącznie przez jednego wykonawcę, co przeczy zasadzie ogólnej udzielenia zamówień publicznych, określonej Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130000 złotych w Urzędzie Gminy Walim stanowiącego Załącznik do zarządzenia Nr 168/2021 Wójta Gminy Walim z dnia 26 stycznia 2021 r. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielając zamówienia należy kierować się zasadą:  zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości postępowania oraz proporcjonalności wymagań, dokonywania wydatków w sposób gospodarny, celowy, oszczędny, rzetelny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz przy optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Stawianie takich wymagań dotyczących dostarczanego sprzętu, które mają taki skutek, że warunki udzielenia zamówienia może spełnić tylko MWC sp. z o.o., który działa na rynku jako dostawca systemów do głosowania oraz urządzeń do obsługi sesji rad gmin. Co prawda inni wykonawcy mogą zamówić urządzenia składające się na system konferencyjny u MWC sp. z o.o. i zaoferować je Zamawiającemu, jednak marżą MWC sp. z o.o. jako wyłącznego dystrybutora będzie mieć wpływ na cenę oferty, a co za tym idzie pozycja innych wykonawców będzie zawsze gorsza niż pozycja MWC sp. z o.o. (abstrahując od tego, że MWC sp. z o.o. może nie zechcieć sprzedać urządzeń wykonawcom, którzy są ich bezpośrednią konkurencją w tego typu zamówieniach). Podstawowym zatem skutkiem proponowanych przez Zamawiającego postanowień OPZ jest ograniczenie konkurencji i równego traktowania wykonawców. Niezależenie od tego stawianie w OPZ wspomnianych wymogów co do źródła pochodzenia sprzętu przeczy zasadzie proporcjonalności wymagań, a nadto może mieć znaczenie dla oceny czy dochodzi do gospodarności i oszczędności wykonania zamówienia. Inne źródła pochodzenia sprzętu, który będzie spełniać warunki techniczne, mogą bowiem pozwolić na złożenie ofert, które mogą okazać się korzystniejsze cenowo. Wobec powyższego, wnoszę o rozważenie zmiany postanowień OPZ co do wymagań stawianych pochodzeniu urządzeń składających się na sprzęt konferencyjny celem zapewnienia realizacji zamówienia zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25-05-2022 Wójt Gminy Walim informuje, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty na system konferencyjny nie pochodzący z polskiej dystrybucji, posiadający gwarancję na rynku polskim, spełniający jednocześnie pozostałe parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zamawiający dopuszcza wykazanie w referencjach dostawy systemu konferencyjnego nie pochodzącego z polskiej dystrybucji.

 


Pytanie do zapytania ofertowego z dnia 24-05-2022r.

W ramach zapytania ofertowego nr 6/2022 określiliście Państwo iż projektor powinien posiadać złącze RS232 oraz zoom optyczny, ponieważ brak takich projektorów na rynku czy dopuścicie Państwo projektor Epson EH-TW740 spełniający wszystkie wskazane wymagania w OPZ poza RS 232 oraz posiadający jedynie zoom cyfrowy.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24-05-2022 Wójt Gminy Walim informuje, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty na projektor bez portu RS232 oraz bez funkcji zoomu optycznego, spełniający jednocześnie pozostałe parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

 


Walim, 19-05-2022

I.1333.14.2022                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 6/2022

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro netto, pn.:

„Dostawa kompleksowego systemu informatycznego oraz urządzeń do obsługi sesji Rady Gminy Walim”

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowego systemu informatycznego oraz urządzeń zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr  1 do Zapytania Ofertowego

3. Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę (na Druku oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr  2 do Zapytania Ofertowego) oraz którzy są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełnią warunki w zakresie posiadania:

a)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr  3 do Zapytania Ofertowego),

b)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr  3 do Zapytania Ofertowego),

c)       zdolności technicznej lub zawodowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. Nr  3 do Zapytania Ofertowego).

Pozostałe wymagania stawiane oferentom:

a)      Oferent wykaże w postaci referencji, że w przeciągu ostatnich 3 lat dostarczył i świadczył usługi wsparcia oferowanego systemu informatycznego do zarzadzania pracami rady gminy/rady miejskiej/rady miasta/sejmiku województwa obsługującego funkcjonalność głosowania elektronicznego wraz z systemem konferencyjnym pochodzącym z polskiej dystrybucji na rzecz co najmniej 5 jednostek samorządu terytorialnego o wielkości co najmniej 15 radnych

b)      Oferent do referencji załączy dokładny wykaz dostarczonego sprzętu konferencyjnego

c)       Oferent przekaże karty katalogowe oferowanych produktów

4. Kryteria oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Cena - 100% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =  (Cmin : Co )  x 100 pkt

gdzie:  Cmin = cena brutto oferty najtańszej, Co = cena brutto oferty ocenianej

 5. Termin wykonywania zadania oraz płatność

Zadanie należy wykonać w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z 14 dniowym terminem płatności

6. Zawartość oferty

6.1 Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr  2 do Zapytania ofertowego tj. "Druk oferty"

6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.3. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

6.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenia według wzorów stanowiących Załączniki 3 i 4 do Zapytania ofertowego.

6.4. Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6.6. Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem) oraz adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

GMINA WALIM, ul. Boczna 9, 58-320 Walim

oraz opisane:

" I.1333.14.2022 - Dostawa kompleksowego systemu informatycznego oraz urządzeń do obsługi sesji Rady Gminy Walim - nie otwierać przed dniem 31.05.2022 r. godz. 12:00"

6. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w sekretariacie urzędu tj. pokój nr 1.

Termin składania ofert upływa w dn. 31.05.2022 roku o godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

7. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania

Roman Sidor, tel. (74) 8494 348 e-mail: r.sidor@walim.pl

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty, zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

10. Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1

Druk oferty - zał. nr 2                                                                                            

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 3

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 4

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman