Walim, 2022-05-20

Znak sprawy: I.1333.11.2022

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wójt Gminy Walim informuje, że w wyniku postępowania pn.: "Zakup 17 komputerów przenośnych - realizacja projektu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" najkorzystniejszą ofertę na kwotę 37784,37 zł przedstawiła firma SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów.


Wójt Gminy Walim
Adam Hausman


Pytania do zapytania ofertowego z dnia 12.05.2022

Pytanie 1 - Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Pytanie 2 - Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe producenta komputera? było fabrycznie zainstalowane przez

Pytanie 3 - Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Pytanie 4 - Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"

Pytanie 5 - W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 11 Pro Education dostarczany w ramach programu STF (,,Shape The Future"), który jest optymalny kosztowo? Firma Microsoft udostępniła dokument uprawniający tzw. ,,LOE" dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (15568B), w którym informuje, że przyznany został wyjątek na wykorzystanie przez Gminy w ramach programu społecznego urządzeń, które umożliwią uczniom zdalne uczenie oraz użytek osobisty. Ponadto firma Microsoft udostępnia adres email na który można kierować zapytanie w sprawie możliwości wykorzystania licencji edukacyjnych w projekcie "Granty PPGR": edukacja@microsoft.com.

Odpowiedzi:

  1. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego nieaktywowanego systemu operacyjnego,
  2. Zamawiający wymaga aby system operacyjny był preinstalowany przez producenta komputera,
  3. Zamawiający wymaga aby komputer był oznaczony certyfikatami legalności w sposób przyjęty przez producenta komputera,
  4. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do legalności systemów operacyjnych zamawiający dopuszcza weryfikację legalności,
  5. Zamawiający dopuszcza system operacyjny Windows 11 Pro Education jeśli system ten będzie nowy, nieaktywowany i preinstalowany przez producenta komputera

 

 


Pytanie do zapytania ofertowego z dnia 11.05.2022

 

Zamawiający w specyfikacji wymaga kamery internetowej 1Mpix. Większość dostępnego sprzętu (komputery przenośne) ma zintegrowane kamery 720p, tj 0,92Mpix, czy zamawiający dopuści laptopy z wbudowanymi kamerami 720p? Z punktu widzenia użytkownika, nie ma żadnej różnicy w jakości pomiędzy kamerami 1Mpix z 0,92Mpix, a pozwoli to zaoferować sprzęt z szerszej gamy produktów i w lepszej cenie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2022 zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie laptopów z wbudowaną kamerą 720p.

 


Walim, 11-05-2022

I.1333.11.2022                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 5/2022

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro netto, pn.:

 

„Zakup 17 komputerów przenośnych – realizacja projektu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 komputerów przenośnych zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr  1 do Zapytania Ofertowego

 

3. Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę (na Druku oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr  2 do Zapytania Ofertowego) oraz którzy są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełnią warunki w zakresie posiadania:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr  3 do Zapytania Ofertowego),

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr  3 do Zapytania Ofertowego),

c) zdolności technicznej lub zawodowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. Nr  3 do Zapytania Ofertowego).

 

4. Kryteria oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Cena - 100% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =  (Cmin : Co )  x 100 pkt

gdzie:  Cmin = cena brutto oferty najtańszej, Co = cena brutto oferty ocenianej

 

 5. Termin wykonywania zadania oraz płatność

Zadanie należy wykonać w terminie do 15 czerwca 2022 r.

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z 14 dniowym terminem płatności

 

6. Zawartość oferty

6.1 Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr  2 do Zapytania ofertowego tj. "Druk oferty"

6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.3. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

6.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenia według wzorów stanowiących Załączniki 3 i 4 do Zapytania ofertowego.

6.4. Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6.6. Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Gminy Walim. Adres skrytki: /ugwalim/skrytka

 

7. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Gminy Walim. Adres skrytki: /ugwalim/skrytka

Termin składania ofert upływa w dn. 20.05.2022 roku o godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

8. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania

Roman Sidor, tel. (74) 8494 348 e-mail: r.sidor@walim.pl

 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty, zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

 

10. Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1

Druk oferty - zał. nr 2                                                                                            

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 3

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 4

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman