Walim, 2022-05-20

Znak sprawy: I.1333.10.2022

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wójt Gminy Walim informuje, że w wyniku postępowania pn.: "Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Walim w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina" najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2570,70 zł przedstawiła firma 4CS Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra.


Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


Walim, 10-05-2022

I.1333.10.2022                                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 4/2022

 

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro netto, pn.:

 

„Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Walim w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina”

 

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Walim w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina według wytycznych zawartych w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz w formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę (na Druku oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr  3 do Zapytania Ofertowego) oraz którzy są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełnią warunki w zakresie posiadania:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr  4 do Zapytania Ofertowego),

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr  4 do Zapytania Ofertowego),

c) zdolności technicznej lub zawodowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. Nr  4 do Zapytania Ofertowego).

 

4. Kryteria oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Cena - 100% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =  (Cmin : Co )  x 100 pkt

gdzie:  Cmin = cena brutto oferty najtańszej, Co = cena brutto oferty ocenianej

 

 5. Termin wykonywania zadania oraz płatność

Zadanie należy wykonać w terminie do 10 czerwca 2022 r.

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z 14 dniowym terminem płatności

 

6. Zawartość oferty

6.1 Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr  3 do Zapytania ofertowego tj. "Druk oferty"

6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.3. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

6.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenia według wzorów stanowiących Załączniki 4 i 5 do Zapytania ofertowego.

6.4. Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6.6. Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Gminy Walim. Adres skrytki: /ugwalim/skrytka

 

7. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Gminy Walim. Adres skrytki: /ugwalim/skrytka

Termin składania ofert upływa w dn. 20.05.2022 roku o godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

8. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania

Roman Sidor, tel. (74) 8494 348 e-mail: r.sidor@walim.pl

 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty, zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

 

10. Załączniki:

Regulamin konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – zał. Nr 1

Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa – zał. Nr 2

Druk oferty - zał. nr 3                                                                                            

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 4

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 5

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman