OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Walim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu,
ul. Boczna 8, 58-320 Walim

I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.
II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich
Noblistów w Walimiu, ul. Boczna 8, 58-320 Walim.
III. Wymagania wobec kandydatów:
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej
szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (Dz. U. z 2021 r. Poz.
1449), tj.:
1.1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły
ponadpodstawowej, zwanych dalej „szkołami”, oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel
mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
szkole lub placówce;
2) ukończył studia  pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, z zakresu
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w uczelni – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym
mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono
konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela
akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. Poz. 478, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672).
1.2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz
stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może
zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu
lub danej szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1. ppkt 2–11 niniejszego ogłoszenia.
1.3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół lub
publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące
wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w w ust. 1 pkt 1.1. ppkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia
1.4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole oraz zespole publicznych
przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji
pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1,
na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie
organu administracji samorządowej, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 263 z późn. zm.) – spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu
posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2, tj.: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca -poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka
polskiego;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn.
zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na
dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oświadczenie, że kandydat nie był
prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych;
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Polskich Noblistów w Walimiu.
3. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie
podpisane, a każda strona parafowana.
4. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Jeżeli
na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające
ich zmiany.
5. Sposób i termin składania ofert.
5.1. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata i numerem telefonu z dopiskiem:
,,Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
w Walimiu" w sekretariacie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub przesłać pocztą,
decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Walim, w terminie do dnia 23 maja 2022 r. do godziny
10.00.
5.2. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
5.3. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
6. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego:
6.1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim.
6.2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
pisemnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej. Kandydat do konkursu
zgłasza się z dokumentem tożsamości.
7. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Walim z siedzibą Walim ul. Boczna 9, 58-
320 Walim, reprezentowana przez Wójta Gminy Walim.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych – Panem Romanem Sidorem pod adresem e-mail: odo@walim.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora
w/w szkoły-w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia
2016 r. -Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z w/w przepisów jest niezbędne
i warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie na stanowisko dyrektora w/w szkoły.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. 6. Podanie
przez Panią/Pana innych danych niż wskazane w ogłoszeniu jest dobrowolne.
7) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c ww. Rozporządzenia.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
9) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych