Walim 07.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 858.2022.I

na realizację zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Walim”.

I. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Gmina Walim reprezentowana przez Wójta Gminy

Adama Hausmana

Adres zamawiającego: ul. Boczna 9,58-320 Walim

NIP 886-257-27-73, REGON 890718290;

II. Przedmiot zamówienia

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Walim tj. folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BIG-BAG.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 tejże ustawy.

Szacunkowa masa odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, ustalona na podstawie deklaracji złożonych przez posiadaczy odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BIG-BAG wynosi 12,11 Mg w tym :

odpady z folii rolniczej –  12,03 Mg

odpady w postaci siatki do owijania balotów – 0,07  Mg

odpady w postaci sznurka do owijania balotów – 0,01 Mg

opakowania po nawozach – 0 Mg

opakowania typu BIG-BAG – 0 Mg

 

W trakcie realizacji zamówienia ilość oraz proporcje poszczególnych rodzajów odpadów podanych powyżej mogą ulec zmianie. Wartości są szacunkowe.

 

III. Wykonawca będzie zobowiązany do :

1. Odbioru odpowiednio zapakowanych odpadów, dostarczonych przez rolników w miejscu wskazanym w Gminie Walim, zważenia ich przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń i uporządkowania miejsca wykonywania usługi;

2. Transportu odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;

3. Rozładunku i przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG do odzysku lub unieszkodliwiania;

4. Spisania z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokołu wykonania usługi odbioru odpadów, w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla rolnika oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez Wykonawcę, osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego oraz przez rolnika przekazującego odpady. Ponadto  protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko rolnika, który dostarcza odpady;

b) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag;

c) datę odbioru;

d) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

- folie rolnicze; - siatki do owijania balotów i sznurki; - opakowania po nawozach; - opakowania typu Big Bag;

e) podpis rolnika;

f) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;

g) pieczęć firmową wykonawcy;

5. Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779) z zastosowaniem aktualnych wzorów dokumentów;

6. Wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego prawa, przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności :

- wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;

-wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem ( w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów);

- wygenerowane z systemu BDO i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku wraz z ich zbiorczym zestawieniem w terminie do 30.11.2022 r.

7. Wykonania i przekazania Zamawiającemu co najmniej 10 zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania na różnym etapie;

8. Przedłożenia Zamawiającemu po wykonaniu zadania sprawozdania/ protokołu wykonanych prac, oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych, sanitarnych i zgodnych z przepisami prawa (gł. Prawo Ochrony Środowiska i Ustawa o odpadach);

9. Przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o wszelkich posiadanych, niezbędnych uprawnień i pozwoleń do realizacji usługi a przed podpisaniem umowy przedstawienia wymaganych uprawnień i pozwoleń;

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz rolników, którzy dostarczają odpady.

Wszelkie działania lub czynności nie opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia

 Termin wykonania zamówienia : do 31 maja  2022 r.

IV. Termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego do dnia 28.03.2022 r. do godz. 12.00 osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Walim, na adres korespondencyjny Zamawiającego lub na adres e-mail: chmiel@walim.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: Gabriela Chmiel tel. 74 8494359.

V. Kryteriami oceny ofert są:

Cena - waga 100 %

Inne kryteria – brak

VI. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2022 r.             

Załączniki:

- druk oferty (zał.1)