WÓJT GMINY WALIM

zaprasza mieszkańców Gminy Walim do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Statutu Gminy Walim, zmiany Statutu sołectwa Dziećmorowice oraz projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Dziećmorowice na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Dziećmorowice i sołectwo Stary Julianów oraz nadania statutu sołectwa Stary Julianów

 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r.

2. Przedmiotem konsultacji są projekty następujących aktów prawnych:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Walim z dnia 25.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walim,

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Walim z dnia 25.09.2018 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw położonych na terenie gminy Walim,

3) projekt uchwały Rady Gminy Walim w sprawie podziału sołectwa Dziećmorowice na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Dziećmorowice i sołectwo Stary Julianów oraz nadania statutu sołectwa Stary Julianów.

3. Projekty uchwał, o których mowa w pkt 2 oraz Formularz zgłaszania uwag, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim oraz
w Kancelarii Urzędu Gminy Walim ul.Boczna 9.

4. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz należy dostarczyć:

a)      do Urzędu Gminy Walim i złożyć w Kancelarii,

b)      za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim,

c)      skan podpisanego formularza przesłać na adres e-mail : urzad@walim.pl

Formularze złożone po terminie określonym w pkt 1 oraz nie dotyczące przedmiotu konsultacji, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.

5. Osoby upoważnione do udziału w konsultacjach winny posiadać czynne prawo wyborcze oraz zamieszkiwać na stałe (być ujętym
w rejestrze wyborców) na terenie gminy Walim.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman