Walim, dnia 18.10.2021 r.

 

Zamawiający:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim,

NIP: 886-25-72-773

 

Znak sprawy: KZ.271.2.3.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (58-321)

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art. 2 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

71220000-6  – Usługi projektowania architektonicznego

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (58-321), gmina Walim, powiat wałbrzyski, ul. Główna 34, w szczególności:

1) remontu sali gimnastycznej w parterze budynku szkoły podstawowej, polegającego na montażu wentylacji mechanicznej,  rozbiórki istniejącego sufitu podwieszanego i montażu nowego sufitu oraz bieżącego remontu ścian i podłóg sali,

2) przebudowy 3 pomieszczeń w parterze budynku szkoły podstawowej (toalety chłopców, toalety dziewcząt oraz magazynku sali gimnastycznej w celu uzyskania:

   a) szatni chłopców z 2 kabinami prysznicowymi, 1 toaletą i dopasowaną do maksymalnej liczebności chłopców we wskazanym oddziale częścią szatniową,

   b) szatni dziewcząt z 2 kabinami prysznicowymi, 1 toaletą i dopasowaną do maksymalnej liczebności dziewcząt we wskazanym oddziale częścią szatniową,

   c) powstałym wynikowo, pomniejszonym magazynkiem sali gimnastycznej,

3) montażu przeszklonej przegrody drzwiowej oddzielającej strefę sportową szkoły podstawowej od pozostałych stref funkcjonalnych,

4) rozbudowy szkoły podstawowej o część sanitarną dostępną z parteru istniejącego budynku, mieszczącą:

   a) toaletę dla osób niepełnosprawnych,

   b) toaletę chłopców z 3 kabinami ustępowymi, 3 kabinami pisuarów i z umywalnią,

   c) toaletę dziewcząt z 6 kabinami ustępowymi i z umywalnią.

   Pod częścią sanitarną należy wykonać podpiwniczenie odstępne z zewnątrz budynku, przeznaczone na funkcje gospodarcze.

5) budowy boiska z nawierzchnią syntetyczną typu „sztuczna trawa” o polu gry około 50 x 32 m, z pasem zewnętrznym 1,5 m, z bramkami i piłkochwytami,

6) budowy trzytorowej bieżni z nawierzchnią syntetyczną dla dystansu 60 m, z polem startu i mety,

7) niezbędnych prac ziemnych, odwodnienia, zagospodarowania terenu, skarpowania itd. dla inwestycji opisanych w punktach 5 i 6.

 

Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy (Załącznik nr 2) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.            Ustala się następujące terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu Umowy:

   a)            przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 1) – do 60 dni od dnia podpisania Umowy,

   b)           przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 2) – do 90 dni od dnia podpisania Umowy,

   c)            przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 3) – do 150 dni od dnia podpisania Umowy,

   d)           przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 4) - do 180 dni od dnia podpisania Umowy,

   e)           przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 5) - w trakcie rzeczowej realizacji zadania, nie dłużej niż 4 lata od dnia podpisania niniejszej Umowy.

 

IV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)            Oferty należy składać za na adres poczty elektronicznej antczak@walim.pl do dnia 28.10.2021 r. do godz. 10.00

1)            Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas otrzymania oferty przez Zamawiającego, a nie czas wysłania jej przez Wykonawcę.

2)            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.102021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

V CENA OFERTOWA:

Wykonawca poda cenę ofertową netto i brutto oraz kwotę podatku VAT  (cena jednostkowa) oraz cenę ofertową brutto za całość zamówienia zgodnie z formularzem oferty (Załącznik nr 1).

– Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

– Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106).

 

VI KRYTERIUM OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena – 100%

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.

 

VII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, bez możliwości jej uzupełnienia, w przypadku:

- braku powyższych informacji lub dokumentów,

- niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego.

 

VIII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

 Paweł Antczak – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Gminy Walim, tel.: +48 74 84 94 346

 

 

IX INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

 

1.            Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób wskazanych przez Wykonawcę jako jego przedstawiciele, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako Rozporządzenie, jest Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim,.

2.            Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pan Roman Sidor, tel. 74 8494 348, odo@walim.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.            Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania i na podstawie niniejszej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym: prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych oraz w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.

4.            Kategorie danych osobowych, osób wskazanych przez Wykonawcę, obejmują dane kontaktowe.

5.            Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. 10 lat.

6.            Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

7.            W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawcy oraz osobom przez niego wskazanym, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.            W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawcy oraz osobom przez niego wskazanym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.            Podanie danych osobowych, jest niezbędne do zawarcia Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.

10.          Administrator zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania osób wskazanych jako jego przedstawiciele z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

 

 

 

X ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Rysunek koncepcyjny nr 1

Załącznik nr 5 – Rysunek koncepcyjny nr 2