Wójt Gminy Walim ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko ds. transportu, ewidencji dróg i mostów

                                            

1.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie         cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. dwuletni  staż pracy ,
 5. wykształcenie średnie techniczne

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie:

      - ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

      - ustawy o drogach publicznych

      - ustawy o zamówieniach publicznych

      - ustawy o prawie budowlanym

      - kodeksu postępowania administracyjnego

      - kodeksu cywilnego

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 2. komunikatywność, dyspozycyjność,
 3. dokładność, skrupulatność,
 4. znajomość obsługi programów komputerowych,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.      

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA POWYŻSZYM STANOWISKU:

 

 1. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Walim.
 2. Kontrola wykonywania przewozów w krajowym transporcie publicznym osób, wykonywanych na terenie Gminy Walim.
 3. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu publicznego osób na terenie Gminy Walim lub w jej granicach administracyjnych.
 4. Opiniowanie na wniosek innych urzędów wydawania zezwoleń na wykonywanie transportu publicznego osób lub ich zmian.
 5. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
 6. Koordynacja, nadzór i rozliczanie pojazdów gminy.
 7. Egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów z wykonawcami, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych przed upływem gwarancji.
 8. Przygotowywanie rocznego planu zamówień publicznych, jego modyfikacja oraz monitorowanie  wykonania w zakresie transportu, dróg i obiektów mostowych.
 9. Przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu na dany rok.
 10. Współpraca przy  prowadzeniu zadań inwestycyjnych Gminy Walim.
 11. Współpraca przy przygotowywaniu, prowadzeniu, monitorowaniu oraz rozliczaniu zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, odbudową i modernizacją obiektów.
 12. Współudział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę.

13.  Współpraca i nadzór pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie swoich obowiązków.

14.  Współpraca z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie swoich obowiązków.

 1. Udział w pracach zespołu do spraw zamówień publicznych poprzez przygotowywanie merytoryczne dokumentów niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego na przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego.

16.  Współpraca i korespondowanie ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjno – remontowego w zakresie swoich obowiązków.

 1. Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.
 2. Przygotowywanie dokumentów do odbioru i przekazanie do użytkowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z przygotowaniem dokumentu OT i PT.
 3. Przygotowywanie i zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej całego procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązująca instrukcją kancelaryjną.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości w tym elektronicznie, dla celów statystycznych i innych jednostek organizacyjnych i instytucji z zakresu swoich obowiązków.
 5. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonego.

 

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje,
 4. kserokopia świadectw pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych,
 7. oświadczenie  o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (lipiec 2021r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 11,90%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                           z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko ds. transportu , ewidencji dróg i mostów

do dnia 09 września 2021r do godz. 14.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

                                   Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

 

Walim 13.08.2021r                                                             Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Walim, dnia 21.09.2021r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Stanowisko d/s transportu, ewidencji dróg i mostów

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Bartłomiej Chudziński  zamieszkały w Witoszowie Dolnym.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał - 1 kandydat spełniający wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pan Bartłomiej Chudziński wykazał się znajomością zagadnień na aplikowane stanowisko.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 21.09.2021r