KZ.271.1.12.2021                                                                                      Walim, 28.06.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

            W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w miejscowości Zagórze Śląskie – II postępowanie" Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie w przedmiocie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne: Art. 255 ust. 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona, tj.:

PPU „VICBUD” Spółka z o.o. Ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór

 

 

 

Uzasadnienie prawne: Art. 226 pkt. 1 ust. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca złożył ofertę zawierającą wyłącznie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału, braku podstaw wykluczenia oraz dowód zapłaty wadium. Nie załączył natomiast pliku z wypełnionym formularzem ofertowym zawierającym cenę oferty, informacje dotyczące pozostałych kryteriów, a także wymagane oświadczenia.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

KZ.271.1.12.2021                                                                                     Walim, 24.06.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 24.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 1.300.000,00 zł brutto

2. Wpłynęła: 1 oferta

 

 

 

 

Oferta nr 1

PPU „VICBUD” Spółka z o.o.

Ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór

Cena oferty brutto: -

Okres gwarancji: -

Termin płatności: 30 dni

           

 

 

Wykonawca złożył ofertę zawierającą wyłącznie oświadczenia oraz dowód zapłaty wadium. Nie załączył natomiast pliku z wypełnionym formularzem ofertowym, zatem Zamawiający nie ma możliwości odczytania ceny oferty, a także danych dotyczących pozostałych kryteriów.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

Informacja z dn. 24.06.2021 r. godz. 9:50

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 1.300.000,00 zł brutto