KZ.271.1.11.2021                                                                                            Walim, 30.06.2021 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia podstawowego o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), numer sprawy: KZ.271.1.11.2021

 

Nazwa zadania:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 3.200.000,00 PLN

(słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

 

 

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

Rynek 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SWZ. Oferta otrzymała 100 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SWZ. Kryterium oceny ofert była cena oferty. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 09.07.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty brutto

Punkty

łącznie

1

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

Rynek 4

55-080 Kąty Wrocławskie

100

100

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

-

-

3

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Południowo-Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu, II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu

Ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

68,07

68,07

4

Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

Ul. Stanisława Żaryna 2a

02-593 Warszawa

38,94

38,94

 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona Oferta nr 2

Uzasadnienie prawne: Art. 226 pkt. 1 ust. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Oferta nr 2 nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego. Zamawiający nie miał możliwości odczytania treści oferty, ponieważ nie załączono podstawowego pliku do odszyfrowania go przy użyciu miniPortalu. Ponadto przesłana wiadomość / dokument nie zawiera podpisu.

.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

KZ.271.1.11.2021                                                                                      Walim, 17.06.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 17.06.2021 r.

 

 

 

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 200.000,00 zł brutto

2. Wpłynęły: 4 oferty

 

 

 

 

Oferta nr 1

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

Rynek 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

Cena oferty brutto: 131.902,33

Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ

 

 

 

 

Oferta nr 2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

 

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 pkt. 1 ust. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ponieważ nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Zamawiający nie ma możliwości odczytania treści oferty, ponieważ nie załączono podstawowego pliku do odszyfrowania go przy użyciu miniPortalu. Ponadto przesłana wiadomość / dokument nie zawiera podpisu.

 

 

 

 

Oferta nr 3

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Południowo-Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu

II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu

Ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

Cena oferty brutto: 193 769,82

Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ

 

 

 

Oferta nr 4

Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

Ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

Cena oferty brutto: 338.690,10

Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

Informacja z dn. 17.06.2021 r. godz. 9:30

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 200.000,00 zł brutto