Uwaga!

W związku z tym, że Urząd Gminy Walim w dniu 4 maja 2021 r. będzie nieczynny zmienia się termin składania ofert na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, ul. Główna 34, 58-321 Jugowice:

 

 

w załączniku do Zarządzenia nr 184/2021 Wójta Gminy Walim z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, ul. Główna 34, 58-321 Jugowice: zmienia się treść V rozdziału w zakresie daty złożenia dokumentów (ofert) z 4 maja 2021 r. godz. 10.00 na "Oferty należy złożyć do dnia 5 maja 2021 r. do godz. 10.00" .

 

 

Beata Nowaczyk

kierownik GZOSz w Walimiu

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Walim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach,

ul. Główna 34, 58-321 Jugowice

I.     Organ prowadzący szkołę: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

II.  Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach, ul. Główna 34, 58-321 Jugowice.

III.               Wymagania wobec kandydatów:

1.        Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

2.        Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej „szkołami”, oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)   uzyskał:

a)   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)   pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)    w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)   nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)           nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11)     w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672).

3.      Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również:

1)  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

2)  nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV.       Wymagane dokumenty:

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.), powinny zawierać:

1.        uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły

2.        życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)                   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)                   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)                   stażu pracy,

3.        oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)                   imię (imiona) i nazwisko,

b)                   datę i miejsce urodzenia,

c)                   obywatelstwo,

d)                   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4.        poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2, tj.: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5.        poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6.        w przypadku cudzoziemca -poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

a)    dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

b)    dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c)                   dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7.        poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8.        oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9.        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10.    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);

11.    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944­1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12.    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13.    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14.    w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 202z r. poz. 478 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

15.    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16.    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

V.   Oferty zawierające komplet wymagalnych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach" w sekretariacie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub przesłać pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Walim. Oferty należy złożyć do dnia 4 maja 2021 r. do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

VI.                Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim.

VII.             O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej. Kandydat do konkursu zgłasza się z dokumentem tożsamości.

VIII.           Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Walim z siedzibą Walim ul. Boczna 9, 58­320 Walim, reprezentowana przez Wójta Gminy Walim.

2.        W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panem Romanem Sidorem pod adresem e-mail: odo@walim.pl.

3.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora w/w szkoły-w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

4.        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z w/w przepisów jest niezbędne i warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie na stanowisko dyrektora w/w szkoły.

5.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.

6.        Podanie przez Panią/Pana innych danych niż wskazane w ogłoszeniu jest dobrowolne.

7.        Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c ww. Rozporządzenia.

8.        Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

9.        Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-   żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

-   wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych