Wójt Gminy Walim ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko ds. Obsługi Kancelarii Urzędu

 

1.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie         cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. staż pracy minimum 5 lat,
 5. wykształcenie wyższe administracyjne

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie:

      -ustawy o samorządzie gminnym,

      -Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim, Statutu Gminy Walim,

      -instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt,

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 2. komunikatywność, dyspozycyjność,
 3. dokładność, skrupulatność,
 4. znajomość obsługi programów komputerowych,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

 

3. ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ NA POWYŻSZYM  STANOWISKU:

 

            1. Przyjmowanie przesyłek wpływających.

            2. Rejestracja korespondencji wpływającej.

            3. Przyjmowanie przesyłek przekazanych na informatycznym nośniku danych.

            4. Przekazywanie korespondencji do dekretacji.

            5. Dokonywanie    dekretacji    skróconej    /przekazywanie    korespondencji    bezpośrednio komórkom organizacyjnym/ dla korespondencji określonej w odrębnym zarządzeniu.

            6. Przekazywanie korespondencji po dekretacji do jednostek organizacyjnych poprzez założenie sprawy dla pisma.

            7. Przyjmowanie zwrotnych listów poleconych i zwrotnych potwierdzeń odbioru.

            8.Prowadzenie Składu Chronologicznego wszystkich przesyłek.

            9. Zarządzanie   postacią   nieelektroniczną   i elektroniczną   dokumentacji   gromadzonej w Składzie Chronologicznym.

            10. Przyjmowanie dokumentacji nieelektronicznej do Składu Chronologicznego.

            11. Przechowywanie dokumentacji nieelektronicznej w Składzie Chronologicznym.

            12. Wypożyczanie przechowywanej dokumentacji nieelektronicznej pracownikom Urzędu ze Składu Chronologicznego.

            13.Wycofywanie dokumentacji nieelektronicznej ze Składu Chronologicznego.

            14.Przekazywanie   dokumentacji   nieelektronicznej   znajdującej   się   na   stanie   Składu Chronologicznego do Archiwum Zakładowego Urzędu.

            15.Przyjmowanie informatycznego nośnika do Składu Informatycznych Nośników Danych.

            16. Wypożyczanie    informatycznych    nośników    pracownikom    Urzędu    ze    Składu Informatycznych Nośników Danych.

            17. Przekazywanie dokumentacji znajdującej się na stanie Składu Informatycznych Nośników Danych do Archiwum Zakładowego Urzędu.

            18. Odbieranie  od  pracowników  komórek  organizacyjnych  codziennej  korespondencji przeznaczonej do wysyłki.

            19. Przekazywanie codziennej korespondencji do podpisu.

            20. Wysyłanie korespondencji elektronicznej.

            21. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki.

            22. Drukowanie zwrotek dla przesyłek poleconych.

            23. Tworzenie Pocztowej Książki Nadawczej.

            24. Przekazywanie przygotowanej korespondencji wraz z Pocztową Książką Nadawczą do operatora pocztowego.

            25. Sporządzanie sprawozdawczości dla jednostek organizacyjnych i instytucji z zakresu swoich obowiązków.   

            26. Sporządzanie   i/lub   ogłaszanie   w BIP   informacji,   w tym:   dokumentów,   druków, formularzy, sprawozdań, aktów itp., z zakresu swoich obowiązków.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje,
 4. kserokopia świadectw pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (luty 2021r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 18,20%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                                              z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko ds. Obsługi Kancelarii Urzędu

 

 

do dnia 09 kwietnia 2021r do godz. 10.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

                                                                                             

 

 

                                                               Wójt Gminy Walim

                                                               Adam Hausman

Walim 30.03.2021r


 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Walim, dnia 12.04.2021r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Stanowisko d/s Obsługi Kancelarii Urzędu

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

 Pan/i  Agnieszka Łoś zamieszkały/a Walim.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1  kandydat

spełniający wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pani Agnieszka Łoś wykazała się znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.

 

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 12.04.2021r