KZ.271.1.7.2021                                                                                              Walim, 30.04.2021 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia podstawowego o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), numer sprawy: KZ.271.1.7.2021

Nazwa zadania: „Budowa skateparku w Walimiu (zaprojektuj-wybuduj)

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

 

 

 

TECHRAMPS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

Ul. Organki 2

31-990 Kraków

 

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SWZ. Oferta otrzymała 80 pkt i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty, okres gwarancji. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dn. 07.05.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty brutto

Punkty

II kryterium

Okres

gwarancji

Punkty

łącznie

1

 

TECHRAMPS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

Ul. Organki 2

31-990 Kraków

 

60

20

80

 

 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

KZ.271.1.7.2021                                                                                        Walim, 20.04.2021 r.

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 20.04.2021 r.

 

 

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 600.000,00 zł brutto

2. Wpłynęła: 1 oferta

 

 

Oferta nr 1

Techramps Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

Ul. Organki 2, 31-990 Kraków

Cena oferty brutto: 653 680,00

Okres gwarancji: 72 miesiące

Termin płatności: 30 dni

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 

 

 


  Informacja z dn. 20.04.2021 r. godz. 9:30

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 600.000,00 zł brutto