KZ.271.1.4.2021                                                                                              Walim, 23.03.2021 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia podstawowego o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), numer sprawy: KZ.271.1.4.2021

Nazwa zadania:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych

Gminy Walim – II postępowanie

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 2) złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

Ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

 

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SWZ. Oferta otrzymała 100 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty, oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 07.04.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty brutto

Punkty

II kryterium

Oprocentowanie

Punkty

łącznie

1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Południowo-Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu, II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu

Ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

44,68

0

44,68

2

Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

Ul. Stanisława Żaryna 2a

02-593 Warszawa

60

40

100

 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

KZ.271.1.4.2021                                                                                        Walim, 12.03.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 12.03.2021 r.

 

 

 

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 150.000,00 zł brutto

2. Wpłynęły: 2 oferty

 

 

Oferta nr 1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Południowo-Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu

II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu

Ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

Cena oferty brutto: 170,040,00

 

 

 

Oferta nr 2

Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

Ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

Cena oferty brutto: 126.625,07 zł

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

Informacja z dn. 12.03.2021 r. godz. 9:30

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 150.000,00 zł brutto

  


 

KZ.271.1.4.2021                                                                                       Walim, 04.03.2021 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

z dn. 01.03.2021 r.

 

 

1) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

a) Czy Zamawiający realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?,

Nie

 

b) Czy Zamawiający jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy?

Nie

 

c) czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że każdego roku budżetowego udostępni Wykonawcy dokumenty/informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej celem podjęcia decyzji dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Udostępnimy dane

 

d) czy Zamawiający planuje podpisać umowę kredytu w rachunku bieżącym w kwietniu 2021r.

Nie

 

e) wyrażenie zgody na każdorazowe podpisanie umowy kredytu w rachunku bieżącym po:

- udostępnieniu Bankowi uchwały budżetowej / projektu uchwały na dany rok, w której będzie określona wysokość kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, zawierającej upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania kredytów w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,

- pozytywnej opinii RIO w sprawie projektu budżetu na rok, w którym będzie uruchamiany kredyt,

- aktualnych na dzień podpisania Umowy kredytowej (nie starszych niż 3 m-ce) zaświadczeń ZUS i US wskazujących na brak zaległości podatkowych,

- podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej,

Wyrażamy zgodę

 

2) potwierdzenie, że w całym okresie objętym niniejszym przetagiem kwota kredytu nie przekroczy kwoty 500.000 PLN lub wskazanie max kwoty kredytu (jest to niezbędne do podjęcia decyzji)

Nie przekroczy

 

3) potwierdzenie, że kredyt w rachunku bieżącym będzie podlegał spłacie w ostatnim dniu roku budżetowego w którym został zaciągnięty do kwoty “zero” złotych,

Tak

 

4) prosimy o udostępnienie:

a) sprawozdania RB-UZ za IV kwartał 2019r.

b) sprawozdania RB-UZ za IV kwartał 2020r.

Dane są udostępnione na stronie bip walim – Prawo lokalne <sprawozdania>

 

c) sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2019r.

Dane są udostępnione na stronie bip walim – Prawo lokalne <sprawozdania> zarządzenie nr 104/2020 z 26.03.2020 r.

 

d) opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Walim sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2019r.

e) opinii RIO o projekcie budżetu na 2021r.

f) opinii RIO w sprawie WPF na lata 2021– 2028

g) opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale.Rady Gminy Walim nr XXIII/196/2020 z dnia 15.12.2020r. w sprawie przyjęcia WPF oraz w Uchwale budżetowej Gminy na 2021r.

h) opinię RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Gminy przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2021r.

Dane są udostępnione na stronie bip walim – Przetargi, Ogłoszenia < Dokumenty przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii > zakładka RIO

 

i) Informacji z przebiegu wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.

Dane są udostępnione na stronie bip walim – Prawo lokalne <sprawozdania> zarządzenie nr 134/2020 z dnia 14-09-2020 r

 

j) opinii RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Walim informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.

Dane są udostępnione na stronie bip walim – Przetargi, Ogłoszenia < Dokumenty przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii > zakładka RIO

 

5) dokonanie korekty w formularzu cenowym w SPOSOBIE KALKULACJI WYSOKOŚCI OPŁATY za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (L.P. 2) na: „Opłata z tytułu uruchomienia kredytu % od limitu kredytu x przewidywany limit 500.000 zł x 3 lata”

Nie wyrażamy zgody na korektę,

 

6) potwierdzenie, że kredyt będzie uruchamiany każdorazowo po podpisaniu nowej umowy kredytu w rachunku bieżącym,

Tak

 

7) potwierdzenie, że kwota opłaty za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania obsługi powinna wynieść:

- w 2021 r.: 9/12 kwoty opłaty wyliczonej jako % od limitu x limit wskazany w umowie kredytowej,

- w 2024 r.: 3/12 kwoty opłaty wyliczonej jako % od limitu x limit wskazany w umowie kredytowej,

Tak

 

8) prosimy o udostępnienie informacji dot. wpływu covid na finanse Gminy:

- czy Gmina poniosła znaczące wydatki związane z pandemią (jeśli tak proszę o podanie rodzaju wydatków oraz łącznej kwoty wydatków),

Wydano 182. 312 zł. na zakup środków zabezpieczenia osobistego i dopłatę do transportu, pomoc dla szpitala kwota 29.570,-  zł oraz dotację dla instytucji kultury w kwocie 25.000,- zł.

- wpływ covid na wpływy podatkowe jednostki (ulgi, udogodnienia dla przedsiębiorców itp.)

W 2020zwolniono z podatku od nieruchomości i transportu na kwotę 45.108 zł.

Na 2021 zwolniono z podatku od nieruchomości na I kw 2021 branże turystyczną szacowana kwota 72.000,- zł, oraz z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, szacowana kwota  34.924,10 zł

- ograniczenie planowanych wydatków majątkowych w związku z pandemią,

Wydatki zaplanowane są realnie do sytuacji

9) podanie przeciętnego salda na wszystkich rachunkach i lokatach Gminy i jednostek

objętych przetargiem za ostatnie 6 miesięcy,

2.787.327,- zł.

 

10) podanie przeciętnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w latach:

2020    nie korzystano

2019    82.072,49 zł

2018   86.250,89 zł

 

11) podanie informacji (za okres ostatnich trzech lat) jak często Zamawiający realizował przelewy w formie papierowej w przypadku awarii systemu elektronicznego lub łącz telekomunikacyjnych z przyczyn dotyczących Zamawiającego,

Nie było realizacji papierowej

 

12) prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.03.2021 r. z uwagi na niewystarczający czas na podjęcie decyzji kredytowej.

Wyrażamy zgodę. Zamawiający przesuwa termin składania oraz otwarcia ofert, a także termin wniesienia wadium, na dzień 12.03.2021 r.

Jednocześnie zmienia się okres realizacji zadania: od dn. 01.05.2021 r. do 30.04.2024 r.

 

13)Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje realizację wpłat /wypłat z formie zamkniętej, w bezpiecznych kopertach, w tym z możliwością udziału firmy konwojującej

Nie przewiduje realizacji wpłat/wypłat w formie zamkniętej

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

UWAGA !!!  <dn. 03.03.2021 r.>

W związku z licznymi pytaniami Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.03.2021 r.

Jednocześnie zmienia się:

- okres realizacji zadania na 01.05.2021-30.04.2024 r.

- termin związania ofertą na dzień 10.04.2021 r.

- termin wniesienia wadium na dzień 12.03.2021 r. godz. 10:00.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz zaktualizowana SWZ dostępne są w załączeniu u dołu strony.

 


 

KZ.271.1.4.2021                                                                                                 Walim, 01.03.2021 r.

 

  

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

z dn. 26.02.2021 r.

 

 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł?

 

Nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)?

 

Nie są objęte restrukturyzacją.

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane

dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,

- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w

trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z

restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji

papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu

zadań własnych Gminy

- w kwocie wyższej niż 1% dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy

lub w kwocie wyższej niż 500.000 zł.

 

Nie występują.

 

4. Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym i roku 2019 zaciągnął w innym banku zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji).

 W 2019 r.

  1. BGK : pożyczka wyprzedzająca na sfinansowanie Modernizacji świetlicy wiejskiej w Zagórzu ŚL

            w kwocie 412.543,- zł. spłacona 2020

  1.  Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie : kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetowego kwota 2.000.000,- zł, spłacony 2019
  2. Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie: kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego kwota 2.000.000,- zł, spłata do 31 marca 2025 r.

W 2020 r nie zaciągano kredytów.

 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

1) Zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub

2) Zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2021 r.

 

Nie wprowadzono zmian i nie planuje wprowadzenia zmian.

 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę do samodzielnego otwierania, zamykania rachunków o charakterze pomocniczym, dodawania i usuwania użytkowników, zamawiania kart oraz wszystkich innych czynności dostępnych, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej?

W przypadku czynności zleconych Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo pobrać opłatę zgodnie z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji?

 

Tak.

 

7. W związku z zawieszeniem usługi negocjowanych lokat terminowych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisów Przedmiotu Zamówienia rozdział III w zakresie: „możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach jednodniowych” lub na zawieszenie tej usługi – do momentu jej wprowadzenia przez Wykonawcę.

 

Tak.

 

8. Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz świadczeniobiorców OPS, za pomocą kart płatniczych, w tym kart typu przedpłaconego, bezpłatnie w bankomatach Wykonawcy?

 

Tak.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman