Wójt Gminy Walim ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej, kasjer

 

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

          obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych         państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość

             języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

           pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

           niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

           trzyletni staż pracy,

           wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe administracyjne, ekonomiczne

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

           umiejętność dobrej organizacji pracy,

           komunikatywność, dyspozycyjność,

           dokładność, skrupulatność,

           znajomość obsługi programów komputerowych,

           umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.      

 

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA POWYŻSZYM STANOWISKU:

          wprowadzanie faktur VAT , rachunków do systemu bankowego i PKO biznes celem

            dokonania zapłaty,

          dokonywanie wypłat gotówki na podstawie zatwierdzonych przez Wójta Gminy i          Skarbnika Gminy dokumentów uzasadniających wypłatę,

          sporządzanie raportów kasowych z dokonywanych wypłat Urzędu Gminy,

          protokolarne przejmowanie i przekazywanie stanu kasy,

          wydawanie i prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,

          sporządzanie zestawień i listy do wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach   ratowniczych i szkoleniach dla członków OSP,

          rozliczanie bloczków opłaty targowej,

          wydawanie kart drogowych, prowadzenie zużycia paliwa,

          prowadzenie ewidencji środków trwałych, gruntów i wartości niematerialne i prawne

            oraz sporządzanie sprawozdań do GUS,

          organizacja inwentaryzacji okresowych,

          wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza          Gminy i Skarbnika Gminy.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

           życiorys (CV),

           list motywacyjny,

           kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe      kwalifikacje,

           kserokopia świadectw pracy,

           oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

           oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw        publicznych,

           oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

           oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (grudzień 2020r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 17,20%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                           z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej

do dnia 18.01.2021r do godz. 14.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

                                   Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

 

Walim 08.01.2021r                                                             Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Walim, dnia 21.01.2021r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Stanowisko d/s księgowości budżetowej, kasjer

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

 Pan/i  Alicja Borowiec zamieszkały/a Jugowice.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 4 kandydatów

spełniający wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pani Alicja Borowiec wykazała się znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.

 

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 21.01.2021r