W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Walim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej

Data uchwały:
2020-11-24

Numer uchwały:
XXII/185/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.