WÓJT  GMINY  WALIM

ogłasza konkurs na stanowisko

 Dyrektora

Samorządowej Instytucji Kultury

pn. " Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"

I.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.         posiada wykształcenie wyższe

2.         posiada udokumentowany 5 letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym

3.         nie była karana karą dyscyplinarną

4.         nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne

5.         nie była karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

6.         posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym

7.         posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i ich rozliczaniu.

8.         przedstawi program działania samorządowej instytucji kultury z uwzględnieniem kosztów jego realizacji i źródeł finansowania.

II.        Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.         zarządzanie CKiT i reprezentowanie go na zewnątrz

2.         inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalno -turystycznej na terenie Gminy

3.         tworzenie rocznych planów finansowych CKiT

4.         czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi

5.         pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w CKiT

III.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.         uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z programem działania samorządowej instytucji kultury z uwzględnieniem kosztów jego realizacji i źródeł finansowania

2.         życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej

3.         dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy

4.         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym

5.         oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

6.         oświadczenie, że kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dokumenty będące kopiami powinny być potwierdzone pod względem zgodności z oryginałami.

Kandydat na stanowisko dyrektora przed przystąpieniem do konkursu ma prawo zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora SIK pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, 58-320 Walim tel. 074/8494340 (tj. do 20.02.2020r do godz.12.00).

Oferty , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

Walim 05.02.2020r                                                             Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA  O WYNIKU  KONKURSU

 

na stanowisko Dyrektora SIK pn. "Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"

 

 

 

 

            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2020 z dnia 05.02.2020r  przeprowadzono konkurs na stanowisko Dyrektora SIK pn. "Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu". W  ustalonym

w ogłoszeniu terminie do Urzędu Gminy w Walimiu wpłynęła jedna oferta kandydata spełniająca wymogi formalne  na w/w stanowisko.

 

W wyniku zakończenia konkursu na stanowisko Dyrektora SIK pn. "Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" nie wyłoniono Dyrektora.

 

 

                       

 

                                                                                          Wójt Gminy Walim

                                                                                               Adam Hausman