W sprawie:
określenia stawek podatków od środków transportowych na rok 2020.

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XII/101/2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.