KZ.271.1.14.2019                                                                                               Walim, 02.12.2019 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 510261410-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Gmina Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 617449-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 540241704-N-2019

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Walim, Krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58-320  Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.walim.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): KZ.271.1.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.000000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu. Udzielenie kredytu w jednej transzy 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) do 02.12.2019 r. Obsługa kredytu do 31.03.2025 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 02.12.2019 r. Spłata kredytu w terminie do 31.03.2025 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.03.2025 r. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową oraz kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Ogólne warunki umowy zawarte zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe: -

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2, w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
Email wykonawcy: bskw@bskw.com.pl
Adres pocztowy: Rynek 4
Kod pocztowy: 55-080
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Świdnicy
Email wykonawcy: centrala-bs.swidnica@bankbps.pl
Adres pocztowy: Ul. Długa 9
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Świdnica
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 185195.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 185195.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 228356.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom - nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: -

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

 

 

 

KZ.271.1.14.2019                                                                                                  Walim, 26.11.2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: KZ.271.1.14.2019

Nazwa zadania: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu"

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich - lider konsorcjum

Rynek 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

Bank Spółdzielczy w Świdnicy - uczestnik konsorcjum

Ul. Długa 9, 58-100 Świdnica

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteria oceny ofert: cena oferty. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 02.12.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty

(I kryterium)

Punkty

1

Konsorcjum firm:

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich - lider

Rynek 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

Bank Spółdzielczy w Świdnicy - uczestnik

Ul. Długa 9, 58-100 Świdnica

185.195,17 zł

100,00

2

Bank Spółdzielczy w Kłodzku

Plac Bolesława Chrobrego 4

57-300 Kłodzko

228.356,43 zł

81,10

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

4. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

KZ.271.1.14.2019                                                                                     Walim, 20.11.2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 20.11.2019 r.

 

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 150.000,00 zł brutto

2. Wpłynęły: 2 oferty

 

Oferta nr 1

Lider konsorcjum:

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

Rynek 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

Uczestnik konsorcjum:

Bank Spółdzielczy w Świdnicy

Ul. Długa 9, 58-100 Świdnica

Cena oferty brutto: 185.195,17 zł

Termin realizacji zadania: 02.12.2019 r. - 31.03.2025 r.

 

 

 

Oferta nr 2

Bank Spółdzielczy w Kłodzku

Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko

Cena oferty brutto: 228.356,43 zł

Termin realizacji zadania: 02.12.2019 r. - 31.03.2025 r.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

 

 

 

 

UWAGA !!!  <dn. 15.11.2019 r.>

 

 

Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 4 do SIWZ.

 

Zaktualizowany załącznik dostępny jest u dołu strony pn. "Zmiana zał.nr 4 do SIWZ Harmonogram spłat  z dn 15.11.2019 r."

 

 

 

 


 

 

KZ.271.1.14.2019                                                                                              Walim, 13.11.2019 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

z dn. 6-7.11.2019 r.

 

 

Pyt. 1. Proszę o podanie konkretnych dat spłaty rat kredytu w harmonogramie spłaty - jest to

niezbędne do wyliczenia ceny.

Odp. 1. Trzydziesty każdego miesiąca (w lutym ostatni dzień).

 


Pyt. 2. Jaką datę wypłaty środków kredytu należy przyjąć do wyliczenia ceny?

Odp. 2. Dn. 02.12.2019 r.

 

Pyt. 3. Proszę o wskazanie czy do obliczenia ceny należy uwzględnić rok przestępny?

Czy przyjąć, że rok kalendarzowy ma 365 dni?

Odp. 3. Proszę przyjąć, że rok kalendarzowy ma 365 dni.

 


Pyt. 4. Uprzejmie proszę o udostępnienie:

- Uchwały budżetowej zawierającej upoważnienie dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta,

do zaciągania kredytów i pożyczek,

- Uchwała Rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok,

- informacją o stanie mienia komunalnego oraz plan zadań inwestycyjnych.

- Wieloletnią prognozę finansową oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany

- Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości spłaty kredytu

- Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

- Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata wraz z Uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetów za dwa ostatnie lata,

- Sprawozdania za ostatni zakończony okres obrachunkowy (30.09.2019 r.),

- Uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zgodnie z terminami sprawozdawczości.

- zestawienia kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2019r. z podaniem nazwy wierzyciela, podaniem daty udzielenia i spłaty, kwoty zobowiązania i kwoty pozostającej do spłaty oraz rodzaju zabezpieczenia.

Odp. 4. W załączeniu.

 

Pyt. 5. Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:

a) Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku;

b) Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, a w przypadku braku opinii czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy kredytowej było przedłożenie opinii RIO, pozytywnie opiniującej możliwość spłaty kredytu.

Odp. 5. Dokument z pkt a) w załączeniu. Dokument z pkt b) jest w trakcie pisania. Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy kredytowej było przedłożenie opinii RIO, pozytywnie opiniującej możliwość spłaty kredytu.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

 

 

KZ.271.1.14.2019                                                                                                    Walim, 12.11.2019 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 540241704-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.

Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 617449-N-2019
Data: 31/10/2019

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, Krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58-320  Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.walim.pl

 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-13, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-20, godzina: 12:00


 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, dn. 13.11.2019 r. godz. 12:15, sala narad
W ogłoszeniu powinno być: Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, dn. 20.11.2019 r. godz. 12:15, sala narad

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

KZ.271.1.14.2019                                                                                                    Walim, 31.10.2019 r.

 

 

Ogłoszenie nr 617449-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Gmina Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna 9, 58-320  Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.walim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bip.walim.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres -
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób: -

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Pocztą tradycyjną / osobiście
Adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 1 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu
Numer referencyjny: KZ.271.1.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.000000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu. Udzielenie kredytu w jednej transzy 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) do 02.12.2019 r. Obsługa kredytu do 31.03.2025 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 02.12.2019 r. Spłata kredytu w terminie do 31.03.2025 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.03.2025 r. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową oraz kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Ogólne warunki umowy zawarte zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV: -
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-02
II.9) Informacje dodatkowe: -

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli posiada zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. 2018 poz. 2187 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23) Pzp - Załącznik nr 5 do SIWZ, a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - przekazywana przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27 lipca 2016, poz. 1126), a mianowicie Wykonawca ten zobowiązany jest złożyć: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego (jeśli dotyczy) 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy). 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) 5) Oświadczenie Wykonawcy dot. RODO według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

 

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, dn. 13.11.2019 r. godz. 12:15, sala narad

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman