Wójt Gminy Walim ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko ds. wymiaru podatku

 

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

          obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych         państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa              wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość

             języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

           pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

           niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

           trzyletni staż pracy,

           wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe administracyjne, ekonomiczne

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

           umiejętność dobrej organizacji pracy,

           komunikatywność, dyspozycyjność,

           dokładność, skrupulatność,

           znajomość obsługi programów komputerowych,

           umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.      

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA POWYŻSZYM STANOWISKU:

•  Naliczanie i sporządzanie wymiaru dla osób fizycznych min. : podatek rolny, od nieruchomości, leśny itp..

• Sprawdzanie deklaracji składanych przez osoby prawne.

• Sprawdzanie wykazów składanych przez osoby fizyczne.

• Gromadzenie materiałów w sprawie ulg w podatkach:

- ulga z tytułu nabycia gruntu,

- ulga żołnierska,

- ulga inwestycyjna.

• Sporządzanie nakazów płatniczych, decyzji podatkowych.

• Wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników.

• Sporządzanie kont UD-1 rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu.

• Współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Gruntami, Biurami Notarialnymi – uzgodnienie danych do wymiaru podatków.

• Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów na podstawie zawiadomień ze Starostwa Powiatowego - weryfikacja wymiaru podatków.

• Przygotowywanie niezbędnych materiałów przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji Wójta Gminy oraz przesłanie kompletnych materiałów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

• Gromadzenie materiałów i wystawianie decyzji w sprawie odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

• Gromadzenie materiałów i wystawianie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz sporządzanie wniosków o dotację.

• Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności gminnych, w tym podatków i opłat lokalnych i opłat za śmieci.

• Sporządzanie, aktualizowanie i wycofywanie tytułów wykonawczych od osób fizycznych i prawnych.

• Systematyczna kontrola podatników.

• Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

           życiorys (CV),

           list motywacyjny,

           kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe   kwalifikacje,

           kserokopia świadectw pracy,

           oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

           oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw        publicznych,

           oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

           oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (wrzesień 2019r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 11,70%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                           z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków

do dnia 25.10.2019r do godz. 13.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

                                   Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

 

Walim 11.10.2019r                                                             Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Walim, dnia 30.10.2019r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Stanowisko d/s wymiaru podatku

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku naboru na w/w stanowisko  aplikacje przesłał - 1 kandydat spełniający wymogi formalne.

Nie wyłoniono kandydata.

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 30.10.2019r