KZ.271.2.5.2019                                                                                       Walim, 01.10.2019 r.

   

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 tj. 30 000 euro netto.

 

 

            W prowadzonym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa sieci HotSpot'ów wraz z zapewnieniem usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych w ramach projektu WIFI4EU - II postępowanie" w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 2 oferty, które znacznie przekraczają kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (65.000,00 zł  brutto)

 

Oferta nr 1:

NET STRATEGY Sp. z o. o, Ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, 108.486,00 zł brutto

Oferta nr 2:

STIMO Sp. z o. o, Ul. Sikorskiego 11a, 38-400 Krosno, 102.609,00 zł brutto

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie w przedmiocie zamówienia.

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

Aleksandra Ignaszak

 

 


 

KZ.271.2.5.2019                                                                                           Walim, dn. 19.09.2019 r.

                                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro netto, pn.:

 

"Zaprojektowanie i budowa sieci HotSpot'ów wraz z zapewnieniem usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych w ramach projektu WIFI4EU - II postępowanie"

 

 

2.  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpot'ów, zapewnienie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych w ramach projektu WIFI4EU.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

 

  1. Dostawę,  instalację  i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi, tj. na zaplanowaniu instalacji lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego w miejscach publicznych wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z tabelą z punktu 2.1).
  2. Zapewnienie usługę dostępu do Internetu dla zainstalowanych bezprzewodowych punktów dostępu o przepustowości min. 30 Mb/s  przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia systemu.
  3. Zapewnienie usług  serwisowych polegających na bieżącym utrzymaniu systemu  w sprawności, w tym wykonywanie konserwacji i niezbędnych napraw przez okres 36 miesięcy licząc od dnia uruchomienia systemu.
  4. Zapewnienie  usługi rekonfiguracji sieci WiFi4EU w celu podłączenia jej do rozwiązania na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności z wymogami określonymi w programie WiFi4EU - w przypadku uruchomienia przez Agencję Zarządzającą Programem takiej funkcjonalności.

 

Zadanie należy wykonać zgodnie ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego przy uwzględnieniu warunków określonych umową o udzielenie dotacji nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/015367-019474 z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (umowa dostępna w załączeniu).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32412100-5, 32412110-8, 32344210-1

 

3. Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę (na Druku oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz którzy są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełnią warunki w zakresie posiadania:

  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr 2 do Zapytania ofertowego),
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr 2 do Zapytania ofertowego),
  3. zdolności technicznej lub zawodowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr 2 do Zapytania ofertowego).

 

4. Kryteria oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Cena - 100% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =  (Cmin : Co )  x 100 pkt

gdzie:

Cmin = cena brutto oferty najtańszej

Co = cena brutto oferty ocenianej

 

5. Termin wykonywania zadania

Zadanie należy wykonać w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.

6. Zawartość oferty

6.1 Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego tj. "Druk oferty"

6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.3. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

6.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenia według wzorów stanowiących Załączniki 2 i 3 do Zapytania ofertowego.

6.4. Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6.6. Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem) oraz adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 

 

GMINA WALIM, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim

oraz opisane:

"KZ.271.2.5.2019 - nie otwierać przed dniem 30.09.2019 r. godz. 15:30"

 

6. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w sekretariacie urzędu tj. pokój nr 1.

Termin składania ofert upływa w dn. 30.09.2019 roku (poniedziałek) o godz. 1530.

Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

7. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Roman Sidor, tel. (74) 8494 348 e-mail: r.sidor@walim.pl

W sprawach dotyczących procedury:

Justyna Kłos, tel. (74) 8494 351, e-mail: klos@walim.pl

 

 

                              

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty, zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bip.walim.pl.

 

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie niezwłocznie przekazana wybranemu wykonawcy telefonicznie, mailem lub drogą pocztową.

 

10. Załączniki 

- druk oferty

- oświadczenie o spełnianiu warunków

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- opis przedmiotu zamówienia

                                                                                             

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman