Wykaz Nr 11/2019 z  dnia   25 lipca 2019 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

  35 133/4

 Zagórze Śląskie

obręb  Zagórze Śląskie

Nr obrębu

0009

 302/1

  0,1059 ha

Działka niezabudowana,   położona przy ulicy Letniskowej w sąsiedztwie boiska sportowego

i domków jednorodzinnych.

 W ewidencji gruntów  działka oznaczona jest jako  Bp.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi  Zagórze Śląskie  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr  XL/237/2009 z dnia  26.10.2009 roku,  działka oznaczona jest symbolem :  

 B 55.MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.  Na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz przebieg linii elektroenergetycznej SN wraz ze strefą ochronną.  

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem.

  4 900 zł.

+ 23 % VAT

Sprzedaż działki na rzecz

użytkownika wieczystego

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  25 lipca 2019 roku.

Wykaz  podlega :  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od 25.07.2019 r. do  16.08.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl :   ogłoszenia ).