KZ.271.2.3.2019                                                                                         Walim, 31.07.2019 r.

   

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 tj. 30 000 euro netto.

 

 

            W prowadzonym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t w zabudowie kontenerowej na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmorowicach (II postępowanie)" w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta, która przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania w przedmiocie zamówienia.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

UWAGA !!!

<Zmiany z dn. 01.07.2019 r.>

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści zał. nr 2 tj. Opis parametrów oraz zał. nr 3 Wzór umowy.

Zaktualizowane załączniki dostępne są u dołu strony.

Jednocześnie przedłuża termin składania ofert do dn. 08.07.2019 r. do godz. 12:00.

 

 


 

KZ.271.2.3.2019                                                                                   Walim, dn. 25.06.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t w zabudowie kontenerowej na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmorowicach (II postępowanie)"

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t w zabudowie kontenerowej na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmorowicach. Samochód nie starszy niż 2011 (rok produkcji). Maks. dopuszczalny przebieg 100.000 km. Maks. długość pojazdu 6 metrów. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

 

Szczegółowe parametry oraz wymogi dotyczące wyposażenia samochodu określono w załączniku nr 2 tj. Opis parametrów techniczno - użytkowych.

 

3. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

- zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 2 Opis parametrów (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 3 Wzór umowy (zaparafowany przez Wykonawcę)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (za zgodność z oryginałem)

 

5. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2019 r.

 

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) osobiście lub drogą pocztową (pocztą tradycyjną) do dnia 04.07.2019 r. godz. 12:00.

 

7. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pani Justyna Kłos, tel. (74) 8494 351

 

8. Kryterium oceny ofert:

Cena- waga 100%

 

9. Wybór oferty nastąpi najpóźniej w dniu 05.07.2019 r.

               

Załączniki do zapytania:

1. Oferta Wykonawcy - zał. nr 1

2. Opis parametrów - zał. nr 2

3. Wzór umowy - zał. nr 3

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman