Walim, dnia  30.05.2019 r.

IT.6840.2.8.2019

OGŁOSZENIE Nr 8/2019 

Wójt Gminy Walim ogłasza :

pierwszy przetarg ustny  ograniczony na sprzedaż nieruchomości  rolnej, niezabudowanej położonej w   Walimiu,

  stanowiącej własność Gminy Walim.

 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  oznaczona numerem działki 82/3 o pow. 1,9481 ha, położona w Walimiu, obręb  Walim, jednostka ewidencyjna Walim, przeznaczona na cele rolne .  

Nieruchomość stanowi działkę niezabudowana położoną w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo oraz terenów zalesionych. Teren  z dużym spadkiem w kierunku zachodnim. Kształt działki nieregularny. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako Łąka   V- 1,2385 ha i Las IV- 0,7096 ha. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, gmina Walim, zatwierdzonego  Uchwałą Rady Gminy Walim  nr XIX/101/102 z dnia 04 czerwca 2012 roku działka oznaczona jest symbolem 22R- tereny użytkowane rolniczo ( w tym: grunty orne, łąki i pastwiska), zadrzewienia oraz zalesienia śródpolne ( nie będące lasami państwowymi). Ustala się możliwość zmiany obecnego użytkowania  z gruntów rolnych na leśne, w szczególności gruntów V i VI klasy bonitacyjnej. Dopuszcza się funkcję rekreacji zimowej oraz lokalizację stawów rybnych.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta  nr  SW1W/00030638/9. Dział III ( " prawa, roszczenia i ograniczenia ") i Dział IV ( " hipoteka") księgi wieczystej  nr  SW1W/00030638/9 - wolne od obciążeń.

Działka obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31.12.2020 roku.

Cena wywoławcza -  35 700, 00  zł.  wadium -   3 500, 00 zł.

Przetarg odbędzie  się   09 lipca 2019 roku o godzinie  10 00

w siedzibie Urzędu Gminy  w Walimiu

ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

Zgodnie  z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. , poz.1405 ze zmianami) zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne ( do 300 ha użytków rolnych ) oraz dla osób nie  spełniających warunków  określonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli uzyskały zgodę  Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa na nabycie przedmiotowej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Uzasadnienie ograniczenia przetargu : z uwagi, że  działka jest przeznaczona  w części na cele rolne,  warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1, 2 i  4 pkt 2  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zmianami).

 Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest :

1) dokonanie wpłaty  wadium w pieniądzu   w kwocie  3 500,00 zł,-  Wadium można wpłacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim Nr konta :  08 1020 5095 0000 5802 0011  4272  PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nie później niż do dnia  04 lipca 2019 roku. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

2) złożenie najpóźniej do 04 lipca 2019 roku do godz. 15 00 zgłoszenia udziału w  przetargu   wraz z  dokumentami potwierdzających  spełnienie   warunków określonych ustawą o kształtowaniu ustroju, a w  przypadku osób nie  spełniających warunków  określonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego  złożenie zgłoszenia wraz ze  zgodę  Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną  w drodze decyzji administracyjnej.

 Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z nw. oryginałami dokumentów należy  złożyć  w   Urzędzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim, pokój nr 1   w zamkniętej kopercie z napisem  "Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr  82/3  -  Walim " .

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty :

a) oświadczenie oferenta o  osobistym prowadzeniu  gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne ;

b) oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

c) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405  ze zmianami) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);

e) w  przypadku osób nie  spełniających warunków do nabycia nieruchomości rolnej określonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego -  zgodę  Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną  w drodze decyzji administracyjnej.

 Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda do publicznej wiadomości w dniu  08 lipca 2019 roku listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w  Walimiu.

Ponadto  warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-     dowodu tożsamości ;

-   w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu . W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Umowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta  gdy  w przypadku  przysługującego  prawa pierwokupu : Lasy Państwowe  Skarbu Państwa, oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  odstąpią  od jego wykonania.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie .

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  17 maja 2019 roku.

Informacje dodatkowe:

1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:  pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe,  zasadnicze branżowe,  średnie, średnie branżowe lub wyższe, lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3- letni staż pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:

- podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

- prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

- była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

- wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub

- odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265

i 1149), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:

- kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;

- zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;

- zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;

- tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;

- rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu   na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim, na tablicy ogłoszeń w   Walimiu    oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim -

 ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).