WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA NABÓR

NA   STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor ds. organizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

1. Wymagania niezbędne:

a)         obywatelstwo polskie,

b)         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)         wykształcenie wyższe administracyjne,

e)         staż pracy minimum 5 lata .

2. Wymagania dodatkowe:

a)         znajomość przepisów prawa w zakresie:

            - ustawy o samorządzie gminnym,

            - ustawy o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu

              Cywilnego,

            - ustawy o własności lokali,

            - ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych,

            - ustawy o ochronie informacji niejawnych,

            - rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

            - kodeksu postępowania administracyjnego,

            - ustawy o dostępie do informacji publicznej,

            - ustawy o ochronie danych osobowych,

            - Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim, Statutu Gminy Walim

b)         dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,

c)         duża kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a)         Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów obywateli, nadawanie toku sprawom

            oraz nadzór nad terminowym ich załatwianiem i udzielaniem odpowiedzi.

b)         Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zebrań wiejskich.

c)         Planowanie i obsługa narad sołtysów oraz prowadzenie całości spraw dotyczących

            sołtysów i rad sołeckich.

d)        Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy.

f)         Wprowadzenie zarządzeń Wójta Gminy do Biuletynu Informacji Publicznej.

            Sporządzanie i/lub ogłaszanie w BIP informacji, w tym: dokumentów, druków,

            formularzy, sprawozdań aktów itp., z zakresu swoich obowiązków.

g)         Prowadzenie spraw wynikających z obowiązków Pełnomocnika Ochrony Informacji

            Niejawnych.  

h)         Sporządzanie informacji z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

i)          Współpraca z ABK sp. z o. o w zakresie gospodarowania i zarządzania gminnym

            zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi.

j)          Przygotowanie dokumentów na przydział lokali mieszkalnych w tym do najmu

            socjalnego lokali i lokali zastępczych.

k)         Przygotowanie projektów stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości

            budynkowe.

l)          Współpraca z komisją mieszkaniową.

ł)          Sporządzanie projektów list przydziałów mieszkań.

m)        Prowadzenie dokumentacji w zakresie płatności czynszów tj. :odroczenia, rozłożenia

            na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego, umorzenia.

n)         Współpraca z zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych - reprezentowanie Wójta Gminy

            i podpisywanie w jego imieniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy.

o)         Prowadzenie spraw z zakresu nadawania nazewnictwa ulic i placów, numeracji

            porządkowej nieruchomości i oznaczeń budynków.

p)         Realizacja zadań określonych w przepisach o cmentarzach komunalnych i chowaniu

            zmarłych:

            - przeznaczenie terenu na cmentarze komunalne,

            - urządzanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

r)         Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad miejscami pamięci, grobami i cmentarzem

            wojennym:

            - remonty i utrzymanie czystości,

            - organizowanie uroczystości z okazji obchodów rocznic.

s)         Składanie wniosków o dotacje na utrzymanie cmentarza wojennego.

            Składanie sprawozdań z rozliczeń finansowych utrzymania cmentarza wojennego.

t)         Sporządzanie sprawozdań, w tym elektronicznie, dla celów statystycznych innych

            jednostek organizacyjnych i instytucji z zakresu swoich obowiązków.

4. Wymagane dokumenty:         

a)     życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)     list motywacyjny,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

        i umiejętnościach,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa                        pracy oraz zaświadczenie z obecnego miejsca pracy,

f)     ewentualne referencje z miejsc pracy,

h)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

i)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

j)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z      pełni praw publicznych,

k)      oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (kwiecień 2019) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi  11,24%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na  Inspektora d/s organizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 do dnia 14.06.2019r do godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r , poz. 1260).                                                                     

Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

                                                                                                                 Wójt Gminy Walim

                                                                                                                     Adam Hausman

Walim, 29.05.2019

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Walim, dnia 19.06.2019r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Inspektor ds. organizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

 Pan/i  Iwona Sudoł zamieszkały/a Jugów.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat

spełniający wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pani Iwona Sudoł wykazała się znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.

 

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 19.06.2019r