Walim, dnia    27.03.2019 r.

OGŁOSZENIE  Nr   04/2019

Wójt Gminy Walim   o g ł a s z a

 Drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego na  I piętrze    budynku  w  Jugowicach, przy ulicy  Głównej nr 30,  składającego się z kuchni i dwóch pokoi o łącznej powierzchni użytkowej 46,80 m2 oraz dwóch pomieszczeń przynależnych  tj. pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. 36,40 m2  wraz  z udziałem wynoszącym  1501/10 000 we wspólnych częściach budynku  i jego  urządzeniach  oraz w działce gruntu numer  104/1 o  powierzchni 2341 m2 na której położony jest powyższy budynek.

Lokal mieszkalny nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość  stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/00087119/9  prowadzonej w  Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Cena wywoławcza -   7 800, 00 zł.

Wadium -    800, 00 zł.

Przetarg   odbędzie się w dniu    10 maja  2019 r.  o godzinie    1000 

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu  ul. Boczna nr 9 .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia  06 maja 2019 roku na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta  08 1020 5095 0000 5802 0011  4272, PKO BP.   przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.  

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-   przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

  • przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.        złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.        złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Wadium  wpłacone przez uczestnika  przetargu, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu  płatna jest  jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy  notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie  wpłaty  na konto  uznaje się  datę   lokacji środków na rachunku  Gminy.

Termin  umowy notarialnej  zostanie wyznaczony  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia  przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym.

Przetarg jest ważny bez względu na  liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej. O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek złotych.

Wójt Gminy  Walim  może  odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych  powodów, przy czym informacja  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana  do  publicznej wiadomości.

Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do pokrycia  kosztów  związanych  z nabyciem nieruchomości : opłata  sądowa i notarialna.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują  stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 Termin do złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości  zgodnie  z art. 34 ust.1 pkt 1  i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  upłynął   24 stycznia 2019 roku. 

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym został przeprowadzony 06 marca 2019 roku.

 Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w  Jugowicach   oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim - ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).