Wójt Gminy Walim ogłasza

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu

 

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

•          obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych     państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość

            języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

•          pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

•          niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

•          wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracyjne lub zarządzanie

•           trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

•          znajomość  zagadnień związanych m.in. z:

                        - samorządem gminnym,

                        - finansami publicznymi,

                        - prawem oświatowym,

                        - Kartą Nauczyciela,

                        - systemem informacji oświatowej,

                        - rachunkowością,

                        - informacja publiczną,

                        - ochrona danych osobowych,

                        - kodeksem postępowania administracyjnego

•           znajomość programów związanych ze specyfiką działalności w zakresie oświaty.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

•          umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania ,

•          komunikatywność, dyspozycyjność.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA POWYŻSZYM STANOWISKU:

 

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

•          kierowanie bieżącą działalnością jednostki,

•          realizowanie zadań Gminy w zakresie oświaty,

•          nadzór nad statutową działalnością kierowanej jednostki,

•          nadzór nad prawidłowym realizowaniem zadań, do których należy m.in. zapewnienie     obsługi finansowej, organizacyjnej i administracyjnej szkół podstawowych, dowozu    dzieci,

•          realizacja uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy oraz zarządzeń organu   nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej zadań realizowanych przez jednostkę,

•          przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w   zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty,

•          opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności jednostki,

•          sporządzenie planu finansowego jednostki i jego zmian,

•          opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy,

•          współpraca i współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru  merytorycznego i pedagogicznego nad oświatą gminną,

•          nadzór nad prawidłowym dysponowaniem przez dyrektorów przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem,

            nadzór i kontrola nad prawidłową realizacją zadań przez placówki oświatowe określonych na danych rok,

•          zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji  niejawnych,

•          kierowanie i organizowanie pracy dla podległych pracowników,

•          nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania wniosków,

•          nadzór nad przebiegiem udzielania zamówień publicznych,

•          realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności jednostki.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

•          życiorys (CV),

•          list motywacyjny,

•          kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje,

•          kserokopia świadectw pracy,

•          oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,

            związanych z dysponowaniem środkami publicznym,

•          oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

•          oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

•          oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (styczeń 2019r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 14,29%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                           z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu

                                   do dnia 04.03.2019r do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

                                   Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

 

Walim 20.02.2019r                                                             Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Walim, dnia 07.03.2019r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

 Pan/i Beata Nowaczyk zamieszkały/a Dziećmorowice.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 2 kandydatów

spełniających wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pani Beata Nowaczyk wykazała się  dużą znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe pozwala sądzić, iż sprosta wszelkim zadaniom na stanowisku Kierownika GZOSz w Walimiu

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 07.03.2019r