Wykaz Nr  2 /2019 z dnia  08 lutego 2019   roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę, najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do oddanie w dzierżawę , najem.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

  63915/5

 

  Zagórze Śląskie

obręb 0010

 97/2 o pow.

 0,9720  ha

 40 m 2 

 Parking - trzy miejsca postojowe.

 Montaż urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych

z towarzyszącymi  dwoma miejscami postojowymi.

Czynsz za okres 3 lat - 100 zł. + 23 % VAT .

  Czynsz płatny do 15 maja 2019 roku.

2

SW1W/000

  76004/0

 

 Dziećmorowice nr 2

obręb 0007

   161 o pow.

300 m2

    do 300 m 2 

  Działka niezabudowana oznaczona symbolem PsIV.

  Cele rekreacyjne  .

Stawka  roczna    1,50 zł. za 1 m2 + 23 % VAT. Czynsz płatny do  15 maja. 

3

SW1W/000

 29850/1

 Zagórze Śląskie

obręb 0010

304/12 o pow.

0,1375  ha

 170 m2

Działka niezabudowana  oznaczona symbolem   PsIV.

 

Zabudowa mieszkaniowa.

Ogródek przydomowy.

Czynsz roczny  w wys. 25 zł. + 23 %  VAT

Czynsz płatny do 15 maja.

 

Wykaz  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od   08.02.2019 r. do   01.03. 2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).