• Wójt Gminy Walim
 • ogłasza
 • NABÓR  NA  STANOWISKO PRACY
 • Stanowisko d/s księgowości budżetowej
 • 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do pojęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie:

            - ustawa o rachunkowości

            - ustawa o finansach publicznych

            - ustawa o samorządzie gminnym

            - ustawa o pracownikach samorządowych

            - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Walim, Statut Gminy Walim,

 • umiejętności obsługi systemów informatycznych,
 • cechy osobowości: sumienność i staranność, szybkość i trafność podejmowania decyzji, umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych, umiejętność pracy w zespole.

 3. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych, wydatków realizowanych w ramach poszczególnych projektów, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • zamykanie dzienników głównych oraz zamykanie poszczególnych kont rozrachunkowych i kart wydatków w okresach miesięcznych;
 • kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych;
 • uzgadnianie wydatków z zapisami księgowymi, miesięczne zamykanie ksiąg;
 • prowadzenie zaangażowania wydatków budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń, z wydatków budżetowych, oraz innychzwiązanych z zakresem prac;
 • rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji.

 4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów z których wynikają dodatkowe kwalifikacje,
 • kserokopia świadectw pracy,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (styczeń 2019r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 14,29%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko d/s księgowości budżetowej do dnia 22.02.2019r do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

 

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r , poz. 1260).                                                                     

Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

 

Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

Walim 06.02.2019r