WÓJT GMINY WALIM

 

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko d/s drogownictwa

 

  

      1.       Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 •    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 •   niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •   wykształcenie średnie techniczne, preferowane budowlane
 •   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

    2. Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego w tym przede wszystkim ustawy o samorządzie gminnym,  finansach publicznych, znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach,
 • znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych ,     
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,  
 • umiejętności sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • łatwość podejmowania decyzji,
 • operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

    3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

           

 • udział w planowaniu robót,
 • koordynacja i nadzór realizacji zadań inwestycyjnych dot. drogownictwa ,        
 • opisywanie i zatwierdzanie faktur do zapłaty,
 • współpraca z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie swoich obowiązków,
 • udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym,
 • przygotowanie materiałów do konstrukcji budżetu na dany rok,
 • wydawanie decyzji w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 • prowadzenie spraw w zakresie orzekania o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego,
 • opiniowanie wniosków w zakresie likwidacji i tworzenia dróg gminnych,
 • przygotowanie projektów uchwał pod obrady sesji RG,
 • przygotowanie planów dotyczących oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • współudział w przygotowaniu umów z przedsiębiorstwami na dostawę energii elektrycznej i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego,
 •  współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 •  nadzór nad robotami publicznymi w zakresie remontów obiektów i dróg gminnych,
 •  rozliczanie rzeczowe i materiałowe wykonywanych zadań w ramach robót publicznych.

 4. Wymagane dokumenty:

          

 • życiorys (CV),
 •  list motywacyjny,
 •  dokument poświadczający wykształcenie,
 •  kserokopie świadectw pracy,
 •  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościa ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.),
 •  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 •  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (grudzień 2018) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi  13,86%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na  stanowisko d/s drogownictwa

 do dnia 15.02.2019r do godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r , poz. 1260).                                                                     

Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

                                                                                                          Wójt Gminy Walim

                                                                                                              Adam Hausman

Walim, 23.01.2019