Wykaz Nr  17/2018 z  dnia   12 grudnia 2018 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

 SW1W/0000

8436/0

SW1W/000

87119/9

 Jugowice

ul. Główna

 nr 30/5

   104/1

   0,2341 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

 1501/10 000

Lokal mieszkalny nr 5 złożony

 z  dwóch pokoi i kuchni o łącznej pow. 46,80 m2 , dwóch pomieszczeń gospodarczych  o łącznej pow. 36,40 m2.

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 

  15 500  zł.

2

SW1W/000

75693/9

 Dziećmorowice

ul. Sienkiewicza nr 77

83

0,12 ha

Działka położona przy ulicy asfaltowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, zabudowana ruinami budynku mieszkalnego.

Teren zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych,  tereny dróg wewnętrznych,  tereny dróg publicznych zbiorczych.

Sposób zagospodarowania :

ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 25 500 zł.

+23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz.  2204 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  13  grudnia 2018 roku .

Wykaz  podlega  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  13  grudnia 2018 roku do  04 stycznia 2019   roku oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).