Zarządzenie Nr 334/2018
Wójta Gminy Walim

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 994) oraz § 4 Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.),  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019 (załącznik nr 1).

§ 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów.

§ 3. Termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały:

- rozpoczęcie konsultacji 20 sierpnia 2018 r.

- zakończenie konsultacji 10 września 2018 r.

§ 4. Forma konsultacji

a) Konsultacje będą przeprowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnienia ,,formularza konsultacyjnego,, i w formie papierowej dokumentu udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Gminy Walim (załącznik nr 2).

b) Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9 do godz. 15.30  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@walim.pl    w terminie określonym w §3. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać: ,,Konsultacje Programu Współpracy 2019"

§ 5. Publikacja informacji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji, projekt konsultowanego dokumentu oraz formularz konsultacji udostępnione są na:

1) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Walim (www.bip.walim.pl)

2) Strona internetowa Gminy Walim (www.walim.pl)

3) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Walim

§ 6. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Walim (www.walim.pl), tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Walim nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 7. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Artur Jarczok, kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu tel. 74 8423033, email: sport@walim.pl

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Uzasadnienie

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Walim nr VII/35/2011 z dnia 30 maja 2011 r. konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy w sprawie projektu współpracy Gminy Walim z organizacjami pożytku publicznego na rok 2019.Sporządził: Artur Jarczok

Otrzymują:

1. Kierownik CSIR

2. Referat Organizacyjny