Wykaz Nr  07/2018  z  dnia   12 czerwca 2018 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 29302/5

Walim

obręb Walim

Nr obrębu

0009

 63/4

0,1862 ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze asfaltowej   w sąsiedztwie terenów rolnych, terenów budowlanych.   Kształt działki zbliżony do prostokąta. W ewidencji gruntów oznaczona symbolem Bp.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :   D.28 MN/U  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

 i  mieszkaniowo - rekreacyjnej.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem

33 000 zł.

+ 23 % VAT

2

SW1W/000

 70484/6

Walim

obręb Walim

Nr obrębu

0009

757/1

0,1201 ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze asfaltowej  i gruntowej  w sąsiedztwie terenów rolnych i  zabudowy mieszkaniowej. Działka porośnięta samosiejkami drzew . Nad działką przebiega linia energii elektrycznej.    

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :   D.30 MN/U  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

 i  mieszkaniowo - rekreacyjnej.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem.

 22 000 zł.

+ 23 % VAT

3

SW1W/000

 70484/6

Walim

obręb Walim

Nr obrębu

0009

757/2

0,1200 ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze asfaltowej  i gruntowej  w sąsiedztwie terenów rolnych i  zabudowy mieszkaniowej.      

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :   D.30 MN/U  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

 i  mieszkaniowo - rekreacyjnej.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem.

 26 000 zł.

+ 23 % VAT

4

SW1W/000

24385/5

Zagórze  Śl.

obręb Zagórze Śl.

Nr 0010

 210/1

0,4301 ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze asfaltowej  i gruntowej  w sąsiedztwie terenów rolnych i  zabudowy mieszkaniowej. 

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest  jako RIVb, RV,RVI i Ps V.

    

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi  Zagórze Śląskie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr  XL/237/2009 z dnia  26 października 2009 roku część  działki oznaczona jest symbolami  :    B6.MN/RM- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i zagrodowej,

B7.ZL.- teren leśny i zadrzewień. .

W części nie objętej planem zgodnie z  danymi

 z ewidencji gruntów działka przeznaczona jest na cele rolne.  

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem.

 26 000 zł.

+ 23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  13 czerwca 2018 roku .

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  13 czerwca 2018 roku do 05 lipca 2018 roku oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).